Letní škola popularizace vědy VIRUScience

1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu Letní škola popularizace vědy VIRUScience
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
provozuje Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoby Janet Prokešová janet.prokesova@vida.cz, Aleš Pilgr ales.pilgr@vida.cz
Datum vzniku finální verze programu 30. 6. 2019
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu Pětidenní letní škola s množstvím praktických dílen a zážitkových programů rozvíjející tvořivost a technické dovednosti v oblasti tvorby přírodovědně popularizačních videí.
Cílová skupina SŠ obory zakončené maturitou 8-15 žáků
Délka programu 60,3 vyučovacích hodin (2715 minut)
Zaměření programu nová média, multimediální tvorba, prezentační dovednosti, strukturování informací
Rozvíjené klíčové kompetence komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření
Tematická oblast Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-společenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších obcích, využívání potenciálu sítě knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

Rozvoj talentu dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, podpora dlouhodobé a systematické práce s talentovanými dětmi a mládeží.

Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.
Tvůrci programu Janet Prokešová, Aleš Pilgr, Patrik Král, Tomáš Kratochvíl
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP Ne

1.2 Anotace programu

Jedná se o pětidenní letní školu s ubytováním. Každý žák se bude podílet na tvorbě 4 science videí a to zčásti samostatně a zčásti ve skupině. V průběhu se žáci zdokonalí v práci s filmovou technikou, střihem, v prezentačních dovednostech, tvorbou příběhů a v práci ve skupině. Videa jsou zaměřena na oblast biologie. Součástí programu jsou terénní pozorování, sběr materiálů a pozorování v laboratoři. Lektoři během letní školy jsou ve tvůrčím kontaktu s žáky. Ovlivňují průběh tvorby, směrují jej, motivují a připomínkují dílčí práci. Veškerá videa jsou během programu zveřejňována na veřejné facebookové stránce, která je speciálně k danému kurzu vytvořena.

1.3 Cíl programu

  • Žáci zdokonalí své komunikační a prezentační dovednosti a práci s multimédii.
  • Žáci projdou kreativním procesem tvorby od nápadu k finální realizaci.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK               Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce 1.1 Vítá tě Virus Komunikací s realizátorem a s ostatními žáky.
1.2 Mé oko je objektiv Porozuměním instrukcí při vysvětlování práce s tablety.
1.3 Točím vše, co létá, leze, utíká Odbornou komunikací mezi vedoucím a žákem kurzu.
1.5 Proč? Formulací motivačního dopisu a konfrontace s ostatními.
1.7 Mé oko čočky má - biologie Aktivní komunikací mezi žáky v laboratoři. Odbornou komunikací mezi vedoucím a žákem kurzu.
1.8 Mé oko čočky má - film Pochopením instrukcí, jak správně pracovat s tablety při natáčení záběrů z mikroskopu.
1.9 Rytmus v kole Rychlou tvorbou krátkých otázek a odpovědí.
1.10 Komiks, gag, pointa Interpretací nakreslených komiksů.
1.6 Mluvím, tedy jsem Tvorbou hesel, příběhů a asociací.
2.10 Jsi Premier střih I a II Porozuměním instrukcí při vysvětlování práce s programem Adobe Premiere. Tvorba komentářů popisující video a to buď formou titulků, nebo hlasovým overdabingem.
Mé první, druhé a třetí dílo Porovnáním svého díla s ostatními, jak lze pracovat se sdělením.
1.13 Stop den 1, 2, 3 Aktivní komunikací mezi žáky a rozborem průběhu celého dne, při kterém žáci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky.
2.1 Klapka den 2, 3, 4, 5 Aktivní komunikací mezi hráči v průběhu her uvnitř týmu i mezi týmy.
2.2 Mluvím a vím, co říkám Cvičením mluveného projevu - dechové cvičení, práce s mimikou, asociace.
2.3 Střídám žánry Prací s textem o strašilce.
2.4 Kamera Porozuměním instrukcí při vysvětlování práce s poloprofesionální filmařskou technikou.
2.5 V hlavní roli strašilka Prezentováním připraveného textu před kamerou.
2.6 Expoziční hra Nácvikem porozumění výkladu pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky. Aktivní komunikací mezi hráči v průběhu hry. Porozuměním jednotlivých šifer a hádanek.
2.8 Virál (přednáška) Porozuměním přednášeného textu.
2.9 Virál (diskuze) Formulací myšlenek do otázek. Pochopením, čím by pro mě mohly být zkušenosti odborníka prospěšné.
3.2 Život v Řece Aktivní komunikací mezi žáky v terénu. Odbornou komunikací mezi vedoucím a žákem kurzu.
3.3 V hlavní roli Řeka Porozuměním instrukcí, komunikací v týmech a s lektorem.
3.4 Virál x Science Pochopením pojmů, a zamyšlením se nad tím, jak jsou zastoupeny v jednotlivých videích. Vysvětlením, v čem jsou videa unikátní.
3.5 Návštěva science show Sledováním science show a pochopením tématu. Diskuzí při následné reflexi.
3.6 Já a mé téma Porozuměním psaného textu při čtení informací o tématech v dotazníku.
3.10 Skleník Pochopením pravidel a doptáváním se, přípravou strategie a rozdělením rolí přede hrou a mezi jednotlivými koly a nutností se rychle rozhodovat a jednat pod časovým tlakem.
2.11 Co chtěl autor říct? Formulací sdělení po videa.
3.7 Krátký příběh Prací s textem a tvorbou samotného příběhu, nácvikem přednesu, interpretací při čtení a prezentací vzniklého příběhu a rozborem a porozuměním vyslechnutého textu připraveného druhým žákem.
3.11 Hvězdy Porozuměním vysvětlení faktorů, které ovlivnily rozdělení do týmů, pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky, aktivní komunikací mezi žáky během diskuse a rozborem navržených témat.
4.2 Hledání sdělení Aktivní komunikací mezi žáky během diskuse, rozborem navržených témat.
4.3 Prezentace tématu a sdělení Vysvětlením tématu a zvolených sdělení, odpovědi na dotazy ke sdělením - na jejich výklad a důsledky, aktivní komunikací mezi žáky během diskuse a rozborem pojmenovaných sdělení.
4.4 Od příběhu ke storyboardu Prací s příběhem.
4.5 Tvorba scénáře Tvorbou textu při vytváření scénáře.
4.6 Jde se točit Prací s textem při natáčení videí.
5.3 Mé finální dílo Porovnáním se s ostatními, jak ostatní pracovali se sdělením, scénářem, dialogy a storyboardem.
5.4 Loučí se Virus Aktivní komunikací mezi žáky a rozborem průběhu předcházejících dní, při kterém žáci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky.
matematická schopnost a
základní schopnosti
v oblasti vědy a technologií
1.3 Točím vše, co létá, leze, utíká Spočítáním počtu nasbíraných druhů za daný časový úsek. Použitím nástrojů k efektivnímu odchytu různých druhů živočichů a rostlin.
1.7 Mé oko čočky má - biologie Osvojením si práce s mikroskopickou technikou. Osvojením si práce s tabletem.
2.3 Střídám žánry Tříděním informací v textu a vybráním toho důležitého pro můj žánr.
2.6 Expoziční hra Nutností najít a zjistit faktické údaje v expozici a následné správné použití těchto údajů při vyplňování křížovky.
2.8 Virál (přednáška) Pochopením zpracovávaných statistických dat o dosahu videí na sociálních sítích a youtube.
3.2 Život v Řece Zkoumáním živočichů žijících v řece.
3.6 Já a mé téma Uvědoměním si vlastních znalostí a otázek, které v sobě témata skrývají.
3.7 Krátký příběh Kontextualizací a aplikací svých zkušeností a vědomostí a logickou návazností a propojením.
3.10 Skleník Nutností propočtů a rozmyšlením nejvhodnější strategie na základě vstupních parametrů.
3.11 Hvězdy Uvědoměním si a aplikací znalostí a otázek, které v sobě témata skrývají.
4.2 Hledání sdělení Uvědoměním si a aplikací znalostí a otázek, které v sobě témata skrývají.
4.3 Prezentace tématu a sdělení Uvědoměním si a aplikací znalostí a otázek, které v sobě témata skrývají.
4.6 Jde se točit Prací s technikou při natáčení videí.
schopnost práce
s digitálními technologiemi
1.2 Mé oko je objektiv Nastavováním tabletů a ovládáním kamery (fotoaparátu, mobilu nebo tabletu).
1.8 Mé oko čočky má - film Natáčením přes tablet a seznámením se s jeho specifiky, výhodami a nevýhodami.
1.6 Mluvím, tedy jsem Prací s nahrávacím zařízením ZOOM.
1.11 Jsi Master střih Střih videa v počítačovém programu. Seznámením se s formátem videa a export a import videí.
2.4 Kamera Nastavováním manuálních funkcí kamer.
2.7 Můj oblíbený virál Prací s tablety a orientací ve virtuálním prostoru.
2.10 Jsi Premier střih I a II Prací s programem Adobe Premiere.
3.2 Život v Řece Poznáním práce s USB mikroskopem.
3.3 V hlavní roli Řeka Prací s digitálními technologiemi.
5.2 Střih Prací s programem Adobe Premiere.
schopnost učit se 1.2 Mé oko je objektiv Okamžitou aplikací instrukcí při natáčení a konzultace s lektorem. Přípravou materiálu vhodného pro střih.
1.8 Mé oko čočky má - film Trpělivým natáčením záběrů.
1.9 Rytmus v kole Skupinovou spoluprací.
1.6 Mluvím, tedy jsem Pochopením a okamžitou aplikací pravidel různých her.
1.11 Jsi Master střih Přímou aplikací instrukcí lektora. Diskuzí s lektorem a ostatními žáky.
Mé první, druhé a třetí dílo Porovnáním svého díla s ostatními, jak lze pracovat se sdělením.
2.1 Klapka den 2, 3, 4, 5 Pochopením a aplikací pravidel jednotlivých her.
2.2 Mluvím a vím, co říkám Plněním úkolů a sebereflexí.
2.4 Kamera Prací se stativy, stojany a světly. Přípravou materiálu vhodného pro střih.
2.7 Můj oblíbený virál Rešeršováním.
2.10 Jsi Premier střih I a II Okamžitou aplikací instrukcí a konzultace s lektorem. Prací s dříve natočeným materiálem. Objevováním možností audiovizuální montáže.
3.3 V hlavní roli Řeka Prací se stativy, pohybem ve svahu, v řece. Snahou o zachycení co nejlepšího záběru.
3.4 Virál x Science Pochopením pojmů, a zamyšlení se nad tím, jak jsou zastoupena v jednotlivých videích.
3.10 Skleník Možností poučit se z chyb a chovat se v jednotlivých kolech různě/lépe.
5.4 Loučí se Virus Reflektováním a připomenutím si získaných dovedností za celý týden.
4.5 Tvorba scénáře Aplikací toho, co se naučili o tvorbě storyboardu.
3.7 Krátký příběh Interpretací a prezentací vytvořeného textu na kameru.
4.4 Od příběhu ke storyboardu Pochopením, co je to storyboard a proč je důležitý.
4.6 Jde se točit Poučením se z chyb při natáčení v průběhu týdne a zapracování při natáčení závěrečného videa.
5.2 Střih Prací s dříve natočeným materiálem a objevováním možností audiovizuální montáže.
5.3 Mé finální dílo Porovnáním se s ostatními, jak lze pracovat se sdělením.
sociální a občanské schopnosti 1.3 Točím vše, co létá, leze, utíká Uvědoměním si pestrosti života v městském prostředí. Uvědoměním si, jak rozmanitý je život kolem nás.
1.4 Ahoj, jsem Virus Audiovizuálním vjemem znělky ve setmělém sále a seznámením se s maskotem celého workshopu.
1.7 Mé oko čočky má - biologie Uvědoměním si, že život je pestřejší, než se na první pohled zdá.
1.9 Rytmus v kole Vytvořením rychlých otázek, na které se dá rychle a jednoduše odpovědět.
1.10 Komiks, gag, pointa Snahou pochopit a navázat na rozkreslený komiks svého kolegy.
1.6 Mluvím, tedy jsem Spoluprací s ostatními.
1.13 Stop den 1, 2, 3 Zažitím si a uvědoměním, k čemu vede reflexe týmové práce a aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru v diskusi.
2.1 Klapka den 2, 3, 4, 5 Týmovou prací při skupinových aktivitách.
2.2 Mluvím a vím, co říkám Naladěním se na ostatní ve skupinových aktivitách.
2.5 V hlavní roli strašilka Zkušenost s tím, co s naší psychikou dělá mluvení do záznamu.
2.6 Expoziční hra Aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru při hledání správných odpovědí na otázky v křížovce.
3.2 Život v Řece Uvědoměním si, že život je velmi pestrý i tam, kde bychom to na první pohled nečekali.
4.2 Hledání sdělení Úvahou nad tématem v souvislosti s vlastní osobou, úvahou nad tématem v souvislosti se společenskými současnými otázkami a aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru během diskuse.
3.7 Krátký příběh Uvědoměním si a zveřejněním svých zkušeností a aktivním pojmenováním rizik, kam mohou společnost některé výsledky zavést.
3.4 Virál x Science Hledání podstaty sdělení videa.
3.6 Já a mé téma Úvahou nad navrženými tématy v souvislosti s vlastní osobou a úvahou nad navrženými tématy v souvislosti se společenskými současnými otázkami.
1.1 Vítá tě Virus Tím, že žáci dorazili na sraz a zapojují se do kolektivu.
3.11 Hvězdy Úvahou nad navrženými tématy v souvislosti s vlastní osobou, úvahou nad navrženými tématy v souvislosti se společenskými současnými otázkami a aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru během diskuse.
4.3 Prezentace tématu a sdělení Úvahou nad navrženými sděleními v souvislosti s vlastní osobou, úvahou nad navrženými sděleními v souvislosti se společenskými současnými otázkami a aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru během diskuse.
4.4 Od příběhu ke storyboardu Vzájemným vyprávěním jednoho příběhu v různé podobě.
4.5 Tvorba scénáře Konzultacemi s realizátory a specialistou na virální videa, tvořením v týmu.
4.6 Jde se točit Spoluprací v týmu.
5.2 Střih Konzultacemi s realizátory a tvořením v týmu.
5.4 Loučí se Virus Reflexí své a týmové práce a aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru v diskusi.
smysl pro iniciativu a podnikavost 1.2 Mé oko je objektiv Nalezením objektu a jeho zkoumáním. Vymýšlením, jak ho natočit.
1.7 Mé oko čočky má - biologie Navrhováním vlastního seznamu detailů k pozorování. Vyhledáváním informací v odborné literatuře.
1.8 Mé oko čočky má - film Samostatným hledáním vzorků, experimentováním.
1.9 Rytmus v kole Pokud se někdo nezapojuje, brzdí celou skupinu.
1.10 Komiks, gag, pointa Tvorbou obrázků a příběhu.
2.1 Klapka den 2, 3, 4, 5 Zapojováním se do jednotlivých her a podporou spoluhráčů.
1.6 Mluvím, tedy jsem Aktivitou v jednotlivých hrách.
2.5 V hlavní roli strašilka Pozitivní zpětnou vazbou a vědomím, a podporováním toho, aby do toho šli všichni společně.
2.6 Expoziční hra Časovým limitem ukončení hry.
3.2 Život v Řece Navrhováním a realizací vlastních detailů k pozorování.
3.6 Já a mé téma Vyplněním bodů a zamyšlením se na jednotlivými tématy.
3.7 Krátký příběh Samostatným výběrem tématu, navozením diskuse nad výběrem témat, domluvou kolektivu a samostatnou tvorbou textu - krátkého příběhu.
3.10 Skleník Malým počtem lidí v týmu a nutností zapojení všech.
3.11 Hvězdy Zamyšlením se na jednotlivými tématy a hledáním společného tématu pro celou skupinu.
4.2 Hledání sdělení Zamyšlením se nad vším, co s tématem souvisí a hledáním sdělení s celou skupinou.
4.3 Prezentace tématu a sdělení Zamyšlením se nad jednotlivými sděleními u tématu skupiny a zamyšlením se nad jednotlivými sděleními ostatních týmů.
4.4 Od příběhu ke storyboardu Vzájemným vyprávěním jednoho příběhu v různé podobě.
4.5 Tvorba scénáře Motivováním realizátorů do tvoření a jejich pomoci.
4.6 Jde se točit Stanovením role, kterou každý člen týmu zastává.
kulturní povědomí a vyjádření 1.2 Mé oko je objektiv Přemýšlením o realitě jako o východisku pro sdělení divákovi.
2.3 Střídám žánry Vytvářením různých žánrů interpretace textu.
2.7 Můj oblíbený virál Přemýšlením nad tím, na který tip videí lidé rádi koukají a sdílejí. Kladením si otázky, co je to virální science video.
2.8 Virál (přednáška) Seznámením se s tím, jak se šíří a sledují videa po sociálních sítích a youtube. Popisem fungování současných médií a jejich dosah.
3.4 Virál x Science Rozšířením obzorů toho, jaká videa jsou lidmi často sdílena a uvažování nad tím proč.
3.7 Krátký příběh Zasazením tématu do prostředí, které si žák sám vybere a přiblížením vybraného prostředí ostatním žákům.
4.4 Od příběhu ke storyboardu Pochopením, že při přípravě filmu je potřeba mít záběry pečlivě rozkreslené.
4.5 Tvorba scénáře Specifikací žánru připravovaného videa a uvědoměním si, pro koho budu chtít video natáčet.
4.6 Jde se točit Natáčením scén zapsaných do storyboardu.

1.5 Forma

Pětidenní pobytový program pro žáky středních škol ukončených maturitní zkouškou pro 8-16 žáků je složen z řady aktivit, které dramaturgicky navazují a směřují k tomu, aby žáci byli schopni formulovat sdělení a myšlenku a tuto myšlenku převést za pomocí získaných filmařských a prezentačních dovedností do audiovizuálního výstupu.

1.6 Hodinová dotace

Aktivita / Blok Počet minut Počet vyučovacích hodin (45 min) Barva
Seznamovací a informativní aktivity 180 4,00 Zelená
Pohybové aktivity 225 5,00 Červená
Prezentační dovednosti 195 4,33 Žlutá
Práce s informacemi a sdělením 450 10,00 Oranžová
Natáčení 630 14,00 Fialová
Střih a postprodukce 630 14,00 Modrá
Nová média 240 5,33 Azurová
Biologie 165 3,67 Hnědá
Celkem

Itinerář

itinerar.xlsx

1.7 Předpokládaný počet žáků a upřesnění cílové skupiny

Program byl vyvinut pro žáky středních škol ukončených maturitní zkouškou. Účast je dobrovolná a probíhá v období prázdnin. Při uvedení programu se počítá se skupinou 8 - 15 žáků. Tito žáci se dopředu nemusí znát. Součástí přihlášky je motivační dopis, ve kterém každý žák napíše, co je jeho zájmem a proč se chce letní školy zúčastnit. Upřednostněni jsou žáci, kteří inklinují k filmové/výtvarné tvorbě a nebo k přírodním vědám. Není to ovšem nutnou podmínkou pro přijetí na kurz. Pokud by zájemců bylo příliš mnoho, je dobré vybrat žáky tak, aby by byl přibližně stejný počet filmařů a vědců.

1.8 Metody a způsoby realizace

Protože se jedná o žáky střeních škol, jsou odborné části vyučovány frontální výukou, přednáškami, laboratorním pozorováním. Praktická výuka práce s filmovou technikou je realizována metodou projektové výchovy a samostatným experimentováním. Cvičení prezentačních dovedností je realizováno zážitkovou pedagogikou formou krátkých workshopů a gamefikací. Při tvorbě závěrečného videa je výuka vedena metodou řízené diskuze, debaty s odborníkem a konzultací. Během kurzu je podporována týmová spolupráce žáků.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a témat programu

Chronologicky
Aktivity Délka
(minuty)
Anotace
Den 1
1.1 Vítá tě Virus 15 První setkání realizátorů a žáků. Vyřízení formálních záležitostí a natočení úvodního videa.
1.2 Mé oko je objektiv 15 Seznámení žáků se základními zákonitostmi volby záběru při natáčení.
1.3 Točím vše, co létá, leze, utíká 60 Pozorování, natáčení a sběr biologického materiálu ve volné přírodě.
1.4 Ahoj, jsem Virus 15 Navození atmosféry, zhlédnutí znělky, seznámení se s maskotem workshopu.
1.5 Proč? 60 Obeznámení žáků s organizací a pravidly workshopu. Představení lektorů a účastníků workshopu.
1.6 Mluvím, tedy jsem 45 Pohybová a mluvící aktivita, při které se žáci jednak poznají a také si procvičí některé řečnické dovednosti.
1.7 Mé oko čočky má - biologie 45 Seznámení se s mikroskopováním na obyčejném i stereomikroskopu.
1.8 Mé oko čočky má - film 90 Natáčení pozorování materiálu pod mikroskopy.
1.9 Rytmus v kole 15 Rytmická, skupinová aktivita postavená na asociacích.
1.10 Komiks, gag, pointa 45 Kreslení skupinové komiksových příběhů různými tvůrčími způsoby.
1.11 Jsi Master střih 75 Seznámení se se střihem videa v aplikaci Kinemaster a střih prvního videa.
1.12 Mé první dílo 15 Sledování prací z prvního dne a seznámení s fungováním FB stránky VIRUScience.
1.13 Stop den 1 15 Ohlédnutí se za dnem, reflexe a zpětná vazba.
Den 2
2.1 Klapka den 2 15 Rozcvička. Rozhýbání skupiny a naladění se na celý den.
2.2 Mluvím a vím, co říkám 45 Skupinová řečnická aktivita, při které se pracuje s příběhem.
2.3 Střídám žánry 45 Popis strašilky ďábelské různými prezentačními/literárními styly. Prezentace před dalšími žáky a inspirování se ostatními.
2.4 Kamera 30 Seznámení se se základními funkcemi a manuálním nastavením kamery.
2.5 V hlavní roli strašilka 60 Natáčení videa o strašilce ve dvoučlenných až tříčlenných týmech.
2.6 Expoziční hra 60 Pohybová aktivita v expozici, při které jsou luštěny šifry.
2.7 Můj oblíbený virál 30 Žáci mají za úkol na internetu najít své oblíbené virální video.
2.8 Virál (přednáška) 60 Přednáška specialisty na virální videa.
2.9 Virál (diskuze) 15 Diskuze týkající se přednášky o virálních videích.
2.10 Jsi Premier střih I 120 Seznámení se se střihem videa v programu Adobe Premiere a střih videa o strašilce.
2.11 Co chtěl autor říct? 30 Sledování vybraných science videí a formulace jejich sdělení.
2.12 Mé druhé dílo 15 Sledování prací z druhého dne a zhodnocení, jak si vedou sdílená videa v online prostoru.
2.13 Stop den 2 15 Ohlédnutí se za dnem, reflexe a zpětná vazba.
Den 3
3.1 Klapka den 3 15 Rozcvička. Rozhýbání skupiny a naladění na celý den.
3.2 Život v Řece 60 Sběr a zkoumání rostlin a živočichů v řece a okolí.
3.3 V hlavní roli Řeka 75 Natáčení videa o životě v řece ve dvoučlenných až tříčlenných týmech.
3.4 Virál x Science 60 Hodnocení virálních videí dle kritérií, na kterých je video postaveno: unikátnost, sdělení, osobnost, technika, estetika, forma, relevantnost.
3.5 Návštěva science show 45 Zhlédnutí science show a následná vedená diskuze zaměřená na sdělení.
3.6 Já a mé téma 15 Krátký dotazník týkající se toho, jaká témata s žáky rezonují.
3.7 Krátký příběh 60 Žáci samostatně vytvářejí příběhy na předem zvolené pseudovědecké téma. Tyto příběhy si vzájemně přečtou.
3.8 Jsi Premier střih II 135 Střih videa života v řece v programu Adobe Premiere.
3.9 Mé třetí dílo 15 Sledování prací ze třetího dne a zhodnocení, jak si vedou sdílená videa v online prostoru.
3.10 Skleník 90 Pohybová, strategická, skupinová hra stavění skleníků a pěstování rostlin.
3.11 Hvězdy 45 Týmová debata o tématu, kterému se budou chtít žáci věnovat při závěrečném natáčení.
3.12 Stop den 3 15 Ohlédnutí se za dnem, reflexe a zpětná vazba.
Den 4
4.1 Klapka den 4 15 Rozcvička. Rozhýbání skupiny a naladění na celý den.
4.2 Hledání sdělení 45 Žáci v týmech po 3 - 5 členech dělají rešerši na dané téma. Vytvoří si myšlenkovou mapu a definují pět sdělení, které o daném tématu platí.
4.3 Prezentace tématu a sdělení 45 Celý tým předstoupí před celou skupinu. Představí své téma a všech 5 sdělení, ke kterým během rešerše došli. V momentě jejich prezentace mají k dispozici ostatní žáky a realizátory jako poradní sbor.
4.4 Od příběhu ke storyboardu 45 Realizátor u tabule popisuje, jak by on přepracoval určitý příběh do storyboardu. Žáci pracují v týmech a převádějí svůj příběh do storyboardu. Výsledek konzultují s realizátorem.
4.5 Tvorba scénáře 135 Žáci si přinášejí téma a sdělení, které chtějí předat svým videem. Na základě toho vytvoří scénář, který je následně konzultován s realizátory a specialistou na virální video. Ve chvíli, kdy dokončí scénář, vypracují storyboard.
4.6 Jde se točit 360 Natáčení závěrečného videa.
Den 5
5.1 Klapka den 5 15 Rozcvička. Rozhýbání skupiny a naladění na celý den.
5.2 Střih 300 Střih závěrečného videa v programu Adobe Premiere.
5.3 Mé finální dílo 30 Prezentace celého programu VIRUScience veřejnosti, promítání závěrečných děl a předání certifikátů.
5.4 Loučí se Virus 45 Ukončení kurzu a závěrečná zpětná vazba.
Podle témat
Aktivita Délka
(minuty)
Anotace
Seznamovací a informativní aktivity Aktivity, při kterých se žáci seznamují, reflektují den, nebo vyplňují formuláře.
1.1 Vítá tě Virus 15 První setkání realizátorů a žáků. Vyřízení formálních záležitostí a natočení úvodního videa.
1.4 Ahoj, jsem Virus 15 Navození atmosféry, zhlédnutí znělky, seznámení se s maskotem workshopu.
1.5 Proč? 60 Obeznámení žáků s organizací a pravidly workshopu. Představení lektorů a účastníků workshopu.
5.4 Loučí se Virus 45 Ukončení kurzu a závěrečná zpětná vazba.
1.13 Stop den 1, 2, 3 45 Ohlédnutí se za dnem, reflexe a zpětná vazba. (3×15 minut)
Pohybové aktivity Aktivity, které slouží pro mentální uvolnění žáků a vybití jejich fyzické energie.
2.1 Klapka den 2, 3, 4, 5 60 Rozcvička. Rozhýbání skupiny a naladění na celý den. (4×15 minut)
1.9 Rytmus v kole 15 Rytmická, skupinová aktivita postavená na asociacích.
2.6 Expoziční hra 60 Pohybová aktivita v expozici, při které jsou luštěny šifry.
3.10 Skleník 90 Pohybová, strategická, skupinová hra stavění skleníků a pěstování rostlin.
Prezentační dovednosti Aktivity zaměřené na prezentaci před publikem, nebo kamerou. Cvičí se zde mluvený i performativní projev žáků.
1.6 Mluvím, tedy jsem 45 Pohybová a mluvící aktivita, při které se žáci jednak poznají a také si procvičí některé řečnické dovednosti.
2.2 Mluvím a vím, co říkám 45 Skupinová řečnická aktivita, při které se pracuje s příběhem.
2.3 Střídám žánry 45 Popis strašilky ďábelské různými prezentačními/literárními styly. Prezentace před dalšími žáky a inspirování se ostatními.
3.7 Krátký příběh 60 Žáci samostatně vytvářejí příběhy na předem zvolené pseudovědecké téma. Tyto příběhy si vzájemně přečtou.
Práce s informacemi a sdělením Aktivity zaměřené na tvůrčí proces a interpretaci vlastních, případně cizích myšlenek.
1.10 Komiks, gag, pointa 45 Kreslení skupinové komiksových příběhů různými tvůrčími způsoby.
2.11 Co chtěl autor říct? 30 Sledování vybraných science videí a formulace jejich sdělení.
3.5 Návštěva science show 45 Zhlédnutí science show a následná vedená diskuze zaměřená na sdělení.
3.6 Já a mé téma 15 Krátký dotazník týkající se toho, jaká témata s žáky rezonují.
3.11 Hvězdy 45 Týmová debata o tématu, kterému se budou chtít žáci věnovat při závěrečném natáčení.
4.2 Hledání sdělení 45 Žáci v týmech po 3 - 5 členech dělají rešerši na dané téma. Vytvoří si myšlenkovou mapu a definují pět sdělení, které o daném tématu platí.
4.3 Prezentace tématu a sdělení 45 Celý tým předstoupí před celou skupinu. Představí své téma a všech 5 sdělení, ke kterým během rešerše došli. V momentě jejich prezentace mají k dispozici ostatní žáky a realizátory jako poradní sbor.
4.4 Od příběhu ke storyboardu 45 Realizátor u tabule popisuje, jak by on přepracoval určitý příběh do storyboardu. Žáci pracují v týmech a převádějí svůj příběh do storyboardu. Výsledek konzultují s realizátorem.
4.5 Tvorba scénáře 135 Žáci si přinášejí téma a sdělení, které chtějí předat svým videem. Na základě toho vytvoří scénář, který je následně konzultován s realizátory a specialistou na virální video. Ve chvíli, kdy dokončí scénář, vypracují storyboard.
Natáčení Aktivity věnované práci s filmovou technikou a sběru filmového materiálu.
1.2 Mé oko je objektiv 15 Seznámení žáků se základními zákonitostmi volby záběru při natáčení.
1.8 Mé oko čočky má - film 90 Natáčení pozorování materiálu pod mikroskopy.
2.4 Kamera 30 Seznámení se se základními funkcemi a manuálním nastavením kamery.
2.5 V hlavní roli strašilka 60 Natáčení videa o strašilce ve dvoučlenných až tříčlenných týmech.
3.3 V hlavní roli Řeka 75 Natáčení videa o životě v řece ve dvoučlenných až tříčlenných týmech.
4.6 Jde se točit 360 Natáčení závěrečného videa.
Střih a postprodukce Aktivity věnované zpracování natočeného filmového materiálu.
1.11 Jsi Master střih 75 Seznámení se střihem videa v aplikaci Kinemaster a střih prvního videa.
2.10 Jsi Premier střih I 120 Seznámení se střihem videa v programu Adobe Premiere a střih videa o strašilce.
3.8 Jsi Premier střih II 135 Střih videa života v řece v programu Adobe Premiere.
5.2 Střih 300 Střih závěrečného videa v programu Adobe Premiere.
Nová média Aktivity zaměřené na publikování videí na internetu.
1.12 Mé první dílo 15 Sledování prací z prvního dne a seznámení s fungováním FB stránky VIRUScience.
2.12 Mé druhé dílo 15 Sledování prací z druhého dne a zhodnocení, jak si vedou sdílená videa v online prostoru.
3.9 Mé třetí dílo 15 Sledování prací ze třetího dne a zhodnocení, jak si vedou sdílená videa v online prostoru.
2.7 Můj oblíbený virál 30 Žáci mají za úkol na internetu najít své oblíbené virální video.
2.8 Virál (přednáška) 60 Přednáška specialisty na virální videa.
2.9 Virál (diskuze) 15 Diskuze týkající se přednášky o virálních videích.
3.4 Virál x Science 60 Hodnocení virálních videí dle kritérií, na kterých je video postaveno: unikátnost, sdělení, osobnost, technika, estetika, forma, relevantnost.
5.3 Mé finální dílo 30 Prezentace celého programu VIRUScience veřejnosti, promítání závěrečných děl a předání certifikátů.
Biologie Aktivity, ve kterých se žáci zdokonalují v praktických dovednostech z oblasti biologie.
1.3 Točím vše, co létá, leze, utíká 60 Pozorování, natáčení a sběr biologického materiálu ve volné přírodě.
1.7 Mé oko čočky má - biologie 45 Seznámení se s mikroskopováním na obyčejném i stereomikroskopu.
3.2 Život v Řece 60 Sběr a zkoumání rostlin a živočichů v řece a okolí.

1.10 Materiální a technické zabezpečení

Realizační tým:

  • 2 realizátoři, kteří vedou programy a organizují celý chod.
  • 2 pomocní realizátoři. Pomáhají s organizací žáků, starají se o technické vybavení, pracují s nahranými soubory a daty.
  • 1 pedagog biolog. Ideálně středoškolský učitel.
  • 1 filmový specialista. Měl by mít praktické zkušenosti s natáčením a střihem videí. Minimální počet hodin věnovaný natáčení a střihu je 1500, nebo středoškolské či vysokoškolské vzdělání v oboru kamera, nebo střih.
  • 1 externí specialista na virální video. Člověk, který se dlouhodobě zabývá tvorbou, šířením, nebo zkoumáním virálních videí.
Materiál Počet kusů
Počítač Třetina žáků
Program Adobe Premiere Třetina žáků
Sluchátka Pro každého žáka
Tablet s programem Kinemaster Pro každého žáka
Stojan na tablet Pro každého žáka
Fotografické světlo Polovina žáků
Stativ pro fotografické světlo Polovina žáků
Kamera/digitální fotoaparát Třetina žáků
Stativ na kameru/fotoaparát Třetina žáků
Flash paměť Pro každého žáka
Externí disk 1 TB 1
Sešit Pro každého žáka
Tričko VIRUScience Pro každého žáka
Nahrávací zařízení ZOOM Třetina žáků
Mikroport Třetina žáků
Headset Polovina žáků
Tyčový mikrofon 1
Teleskopická tyč pro tyčový mikrofon 1
XLR - kabel Třetina žáků
Počítač + projektor + reprobedna 1
Připojení k internetu Pro každého žáka
Mikroskop Pro každého žáka
Stereomikroskop Pro každého žáka

1.11 Plánované místo konání

Místem konání je Science centrum VIDA! Ale realizace je možná v jakémkoliv místě, kde je možno zajistit laboratoř a místnost pro konání programů a střihu. Je třeba mít v místě konání zajištěný i nocleh. Protože se jedná o natáčení videí s biologickým zaměřením, je vhodné zajistit přístup do přírody pro sběr materiálu a vhodná místa pro natáčení. Například: louka, les, potok, řeka nebo vodní plocha.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

Celý program je věnován práci s multimédii v oblasti vědy a její popularizace. Lze jej využít jako projektovou výuku, školu v přírodě, pobytový kurz, a to na gymnáziích nebo uměleckých školách. Je možné jej využít pro mimoškolní zájmové skupiny věnující se přírodním nebo technickým oborům, případně dramatické tvorbě. S mírnou úpravou a se zvýšeným zaměřením na dramaturgickou práci může být program vhodný pro studenty filmových oborů. Realizace programu může být nabídnuta v rámci soutěže amatérských tvůrců science videí. Dále je možné jej využít při vzdělávání žáků a studentů pedagogických oborů.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

Parametrizovaný rozpočet zde:

Parametry: 11 žáků, 5 realizátorů (1 pedagog, 2 externí odborníci, 2 lektoři).

Položka Předpokládané náklady poznámky
Náklady na zajištění prostor 0 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 27 500 Kč
z toho Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 27 500 Kč
Náklady na realizátory 89 060 Kč
z toho Stravné realizátorů 6 650 Kč
Ubytování organizátorů 2 250 Kč pedagogický dozor
Ostatní náklady 24 000 Kč materiál a pronájem techniky
Odměna realizátorům 56 160 Kč
Hodinová odměna pro 1 realizátora včetně odvodů lektor 180 Kč, odborník 450 Kč
Náklady celkem 116 560 Kč
Poplatek za 1 účastníka 10 596 Kč

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

Všechny materiály programu Letní škola popularizace vědy VIRUScience jsou k dispozici na adrese

https://mscb.vida.cz/skolam/virus/uvod

pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.

Program bude po schválení řídícím orgánem zveřejněn na portále https://rvp.cz/.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0