Dva dny v Brně

1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu Dva dny v Brně
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoba Šimon Benda simon.benda@vida.cz
Datum vzniku finální verze programu 30. 9. 2019
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu zážitkový program
Rozvíjené klíčové kompetence komunikace v mateřském jazyce, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření
Tematická oblast Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-společenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

Poznávání tradic a kultur a uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, tradicím a jazyku a podpora zájmu dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin, podpora vzdělávacích projektů zaměřených na poznávání historie, tradic a kultury.

Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.
Cílová skupina SŠ obory zakončené maturitou
Délka programu 15 hodin (20 vyučovacích hodin) + přesuny, pauzy, stravování
Zaměření programu Městotvorné prvky a procesy, veřejná angažovanost, mezioborová spolupráce
Tvůrci programu Ondřej Herzán, Šimon Benda, Bohumil Vašíček, Stanislav Rubáš, Jan Semrád, Pavel Doboš
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP Ne

1.2 Anotace programu

Formou městské hry se zajímavými úkoly program seznámí žáky s vybranými místy v širším centru města Brna. Po večerním setkání s města-znalým odborníkem a tematickým přespáním budou žáci tvořit výstup v podobě krátké multimediální prezentace, při které představí faktory utvářející a ovlivňují současné město Brno.

Prožijte dva dny ve městě Brně. Staňte se lidmi, kteří mají zájem vidět městotvorné jevy a procesy, důkladně je poznat a na jejich základě navrhnout opatření, skrz která se budou ucházet o přízeň voličů. Získáte nejen důkladnější znalosti o Brně, ale naučíte se v něm pohybovat a vidět jeho více či méně skryté problémy.

1.3 Cíl programu

  • Žáci na základě vlastní zkušenosti a nasbíraných materiálů představí svůj pohled na současné město Brno prostřednictvím multimediální prezentace
  • Žáci zdokonalí své komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce
  • Žáci si uvědomí možnosti spoluvytváření podoby města
  • Žáci rozšíří své dovednosti při práci s digitálními technologiemi
  • Žáci pochopí základní formu a podobu městotvorných procesů
  • Žáci budou sledovat a vyhodnocovat jednotlivé jevy ve městě
  • Žáci navrhnou zlepšení stavu města v konkrétních tématech
  • Žáci budou mít větší touhu po občanské angažovanosti a participaci na lokální úrovni

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce Postav si své město, Poznej Brno jinak, Příprava prezentace, Prezentace Nácvikem porozumění výkladu pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky. Aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu. Komunikace s kolemjdoucími obyvateli, diskuze nad prezentacemi jednotlivých týmů - schopnost obhájit svůj názor, postoj a schopnost pohotové argumentace.
schopnost práce s digitálními technologiemi Příprava prezentace, Poznej Brno jinak Studenti vytváří pomocí počítače a tabletu závěrečnou prezentaci svých nápadů. Práce s navigací, QR kody a webovými stránkami.
schopnost učit se Poznej Brno jinak, Příprava prezentace Studenti sami zjišťují nové informace a poznatky, tyto informace třídí a zpracovávají, následně si připravují závěrečnou prezentaci.
sociální a občanské schopnosti Poznej Brno jinak, Postav si své město, Příprava prezentace, Prezentace, Přednáška Urban Centra Zažitím si problematiky a celistvosti územního plánování, týmovým plánováním, vedením týmů a diskuzí nad správnou strategií. Diskuse, týmová tvorba prezentace.
smysl pro iniciativu a podnikavost Neznámé osudy, Přednáška Urban Centra Při zážitkovém programu si účastníci uvědomí, jakými způsoby jde ovlivňovat život ve městě a zamyslí se nad vlastní iniciativou. Při diskuzi s odborníkem pak zjistí reálné možnosti občanské angažovanosti.
kulturní povědomí a vyjádření Poznej Brno jinak Pomocí aktivit a úkolů se účastníci seznámí s místní kulturou, historickými a současnými problémy.
matematická schopnost Postav si své město Pochopením, logickým a promyšleným plánováním správného umístění budov do plochy města tak, aby byl zisk prostředků co největší.

1.5 Forma

Dvoudenní zážitkový, vzdělávací program s přespáním ve Vida science centru. Studenti absolvují strategickou hru v expozici, následně několikahodinovou městskou hru, během které získávají poznatky a informace. Následně se večer zamýšlí nad městskou občanskou angažovaností. Další den vytváří prezentace, které reflektují jejich názory na městskou problematiku.

1.6 Hodinová dotace

Aktivita / Blok Délka v minutách Počet vyučovacích hodin (45 min)
Postav si své město 150 3,33
Poznej Brno jinak 330 7,33
Přednáška Urban Centra 90 2,00
Neznámé osudy 90 2,00
Příprava prezentace 150 3,33
Prezentace 90 2
Zpětná vazba 30 0,67
Celkem

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Předpokládaný počet účastníků každé cílové skupiny je cca 20-30 lidí. Cílovou skupinou jsou studenti SŠ (obory zakončené maturitní zkouškou). Není zásadní, zda jsou nebo nejsou tito studenti přímo z Brna.

1.8 Metody a způsoby realizace

Zkušenostní učení, diskuse, projektová výuka, gamefikace, příklady dobré praxe, tvorba, týmová spolupráce, přednáška, soutěž.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a témat programu a jejich anotace včetně hodinové dotace

Blok / Téma Minut Anotace
První den 660 Studenti absolvují simulační hru, ve které každý tým - politické hnutí, staví město s ideálním rozložením budov a míst. Následně se vydávají na několika hodinovou soutěž do města, kde získávají důležité poznatky, informace a vjemy o městě, taktéž plní mnoho úkolů a řeší problémy. Po večeři je čeká přednáška pracovníků Urban centra s následnou diskuzí. V noci se setkají prostřednictvím čteného svědectví s příběhy několik Brňáků, kteří aktivně ovlivňují život ve městě. Na závěr den mohou sepsat smlouvu se sebou samým, která je zavazuje ke splnění veřejně prospěšné aktivity v jejich obci.
Postav si své město 150 Ve strategické simulaci si jednotlivé týmy (městská hnutí) vyzkouší postavit ideální město. Hlavním úkolem je vybudovat během 75 minut město s co největším počtem obyvatel. Toho se účastníci snaží dosáhnout stavbou mnoha druhů budov ze stavebnice lego do omezené plochy města. Studenti plní různé úkoly u exponátů ve VIDA!, za které získávají finance. Následně musí pečlivě volit, kterou budovu v daném čase postavit. Každá budova přináší jiná zvýhodnění a bonusy. Účastníci musí ale rovněž přemýšlet, nad umístěním budovy ve městě. To totiž může ovlivnit přísun případně odliv obyvatel z města.
Poznej Brno jinak 330 Studenti se vydávají jako městská hnutí do Brna, aby poznali v jakém stavu město je, co je potřeba zlepšit a opravit. Jejich snažení v rámci jednotlivých úkolů je hodnoceno a na hnutí, kterému se podařilo získat nejvíce informací a dobře zmapovat stav města čeká odměna v podobě poháru. Studenti navštíví různá místa – od těch známých, historických (Židovský hřbitov) až po místa, která utváří život ve městě spíše v současnosti (Vaňkovka). Zde se snaží pochopit kontext a důležitost tohoto místa pro obyvatele Brna. Během přesunu mezi místy se zamýšlejí nad různými městotvornými procesy a tématy jako je doprava, reklama nebo bezbariérový přístup.
Přednáška Urban Centra 90 Přednáška pracovníka brněnského magistrátu a Urban centra má být inspirací v tom, jakým způsoby lze o městských tématech přemýšlet. Je zaměřená na městotvorné procesy, možnosti využití veřejného prostoru, participativní rozpočet a řadu konkrétních příkladů z evropských měst. Přednáška pracovníka brněnského magistrátu a Urban centra má být inspirací v tom, jakým způsoby lze o městských tématech přemýšlet. Je zaměřená na městotvorné procesy, možnosti využití veřejného prostoru, participativní rozpočet a řadu konkrétních příkladů z evropských měst.
Neznámé osudy 90 Procházka po večerním Špilberku, během které se žáci prostřednictvím čteného textu setkají se čtyřmi zajímavými postavami, které aktivně ovlivňují život v městě Brně. Následně sepíšou „smlouvu se sebou samým“ – slib konkrétní prospěšné aktivity, kterou žáci vykonají pro svou obec v horizontu následujícího roku.
Druhý den 270 Studenti nejdříve shromažďují informace získané předchozí den. Následně v týmu vytváří prezentace svého politického hnutí, které následně přednáší ostatním týmům a diskutují problematiku v širším plénu. Na závěr proběhnou volby do zastupitelstva obce a zpětná vazba.
Příprava prezentace 150 Každé hnutí vytvořit svůj volební program pro Brno na základě všech poznatků, které nabyli předchozí den a s využitím materiálů, které získali. Každé hnutí si v rámci své prezentace připraví jedno místo, které navštívili, dále se budou věnovat jedné problematice a následně představí svůj volební program, ve kterém navrhnou konkrétní nápady a změny pro Brno.
Prezentace 90 Studenti prezentují svůj volební program před ostatními. Další skupinky jsou v roli médií a po prezentaci kladou hnutí otázky. Následně volí studenti a pedagogové hnutí do obecního zastupitelstva.
Zpětná vazba 30 Žáci píší pozitiva a negativa k jednotlivým dílčím programům Dvou dnů v Brně na kartičky, které pak nalepují na flipchart. Následně lektor vyhodnotí výsledky voleb a představí hnutí, které v dalších letech zasedne ve vedení města. Následuje ukončení a rozloučení s účastníky.

1.10 Materiální a technické zabezpečení

Pro realizaci programu jsou zapotřebí: minimálně 4 tablety, 4 počítače, kancelářské potřeby, veškeré programové materiály programu (dotazníky, nákresy budov, kvízy), audiovizuální technika, lego stavebnice.

1.11 Plánované místo konání

Část programu se odehraje v prostorách VIDA! science centra (1. den dopoledne a celý 2. den).

Odpolední program se odehraje v širším okolí brněnského centra (zhruba v prostoru Mendlovo náměstí – Masarykova čtvrť – Kamenná kolonie – Židovský hřbitov – Galerie Vaňkovka).

Přednáška Urban Centra a večerní program Neznámé osudy se odehraje v prostoru Hlídky na Špilberku.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

Program byl realizování jako několik sekcí, her a programů propojených červenou nití - občanská angažovanost a městotvorné procesy. Jednotlivé programy šli rychle za sebou, bez větších prodlev. Program končil pozdě večer a začínal další den ráno. Program Postav si své město lze použít i samostatně jako týmová strategie. Program Poznej Brno jinak lze taktéž uvést samostatně jako týmovou soutěž po městě. Během které hráči poznají fungování města a městotvorné urbanistické procesy. Program lze přepracovat do jakéhokoliv jiného města a použít pouze jeho koncept a strukturu. Ostatní večerní programy a tvorba prezentací ztratí bez uvedení dalších programů svůj efekt a účel.

Celkově lze koncept využít jako dvoudenní školní výlet. Program předpokládá již existující sociální strukturu třídy a schopnost spolupráce mezi žáky, proto jej nedoporučujeme jako adaptační kurz ale spíše do pozdějších ročníků (předmaturitní, maturitní).

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

Parametrizovaný rozpočet zde:

Parametry: 24 žáků, 8 realizátorů (2 pedagogové, 2 externí odborníci, 4 lektoři).

Položka Předpokládané náklady poznámky
Náklady na zajištění prostor 3 000 Kč pronájem školící místnosti
Ubytování, stravování a doprava účastníků 33 360 Kč
z toho Doprava účastníků 2 160 Kč mhd
Stravování a ubytování účastníků 31 200 Kč
Náklady na realizátory 38 920 Kč
z toho Stravné a doprava realizátorů 5 400 Kč mhd
Ubytování organizátorů 1 000 Kč pedagogický dozor
Ostatní náklady 12 000 Kč materiál
Odměna realizátorům 20 520 Kč
Hodinová odměna pro 1 realizátora včetně odvodů lektor 180 Kč, odborník 450 Kč
Náklady celkem 75 280 Kč
Poplatek za 1 účastníka 3 137 Kč

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

Všechny materiály programu Dva dny v Brně jsou k dispozici na adrese

https://mscb.vida.cz/skolam/brno/uvod

pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.

Program bude po schválení řídícím orgánem zveřejněn na portále https://rvp.cz/.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0