EUxperience

Popis projektu

Po celém světě se už desítky let budují science centra za účelem neformálního vzdělávání široké veřejnosti v oblasti přírodních věd a techniky. Interaktivní expozice science center, ale i jejich doprovodná programová nabídka, jsou mimořádně účinným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, protože vzdělávání tu probíhá formou osobní zkušenosti a vlastního prožitku – co si vyzkoušíte, to se lépe a rychleji naučíte. Mezi nejčastější návštěvníky science center obecně patří rodiny s dětmi a školní skupiny. Potenciál využívat science centra i k neformálnímu vzdělávání dospělých je však také vysoký. Předložený projekt mobility je připraven tak, aby přispěl k lepšímu naplnění tohoto potenciálu především u VIDA! science centra provozovaném příspěvkovou organizací Moravian Science Centrum Brno. Zaměstnanci VIDA! se díky projektu detailně seznámí a získají osobní zkušenosti s nabídkou pro dospělé poskytovanou zahraničními science centry, které mají výrazně delší provozní historii než česká science centra. Tyto poznatky následně povedou ke zvýšení atraktivity VIDA! science centra u dospělých a lepšímu využijí možností centra v oblasti neformálního celoživotního vzdělávání. Výsledky projektu budou šířeny směrem k dalším českým science centrům i k veřejnosti.

Hlavní cíle

  • zatraktivnit a rozšířit programovou nabídku science centra pro dospělé návštěvníky,
  • zlepšit způsob oslovení návštěvníků, komunikace s nimi a jejich aktivizace,
  • rozvíjet expoziční část science centra s ohledem na potřeby dospělých návštěvníků,
  • zlepšit marketingovou komunikaci směrem k dospělým,
  • posílit profesní kontakt se zahraničními science centry jak na úrovni organizace, tak na úrovni jednotlivců.

Aktivity

Projekt se skládá ze sedmi mobilit do celkem deseti zahraničních science center, ve kterých budou pracovníci prostřednictvím stínování obdobných pozic získávat znalosti a dovednosti potřebné k rozvoji kvality své práce a sledování daných cílů. V rámci projektu se také uskuteční jedna mobilita za účelem účasti na vzdělávacím programu na mezinárodní konferenci zabývající se tématem popularizace a prezentace vědy. Mobilit se celkem zúčastní 48 účastníků, jejichž výjezdy se budou realizovat v průběhu dvou let.

Stínování v evropských science centrech se budou účastnit pracovníci zabývající se lektorováním, performováním, uváděním a tvorbou programových aktivit, techničtí pracovníci podílející se na rozvoji expozice, koordinační pracovníci zabezpečující denní provoz centra a komunikaci s návštěvníky, pracovníci marketingu a manažerští pracovníci zodpovídající za koncepční a organizační stránku rozvoje jednotlivých oddělení. Prostřednictvím osobní zkušenosti se seznámí s provozem science centra, programovou nabídkou, metodami komunikace s veřejností, způsoby prezentace poznatků i organizace práce, oslovování veřejnosti a dalšími dílčími oblastmi podle jejich profesního zaměření. Budou mít možnost diskutovat s pracovníky zahraničních science center o osvědčených způsobech práce, inspirovat se přístupy k neformálnímu vzdělávaní, sdílet vlastní zkušenosti a porovnat praxi jednotlivých organizací. Na mezinárodní konferenci pak získají znalosti například z oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání, způsobů komunikace vědy, využívání technologií, nebo marketingu a komunikace.

Dopad

Projekt mobility zaměstnanců bude mít obecně dopad na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti vzdělávání, vývoje expozic a managementu. Z hlediska naší organizace pak bude hlavním přínosem zkvalitnění nabídky science centra pro dospělé návštěvníky, vývoj programových prvků stejně jako inspirace v oblasti rozvoje expozic a přístupech k marketingové komunikaci. Posíleny budou i znalosti a zkušenosti v oblasti organizace interního vzdělávání. Změny se pak odrazí ve větší atraktivitě science centra u dospělých, v lepším naplnění jeho potenciálu v oblasti celoživotního vzdělávání a měly by se také projevit zvýšením podílu osob starších osmnácti let na návštěvnosti centra.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou pro šíření výsledků projektu budou obdobně zaměřené organizace, tedy science centra popřípadě jiné instituce popularizace vědy. Z tohoto důvodu zaměříme šíření výsledků především na členy České asociace science center (ČASC), jejíž je VIDA! science centrum členem. Výsledky budeme šířit také směrem k široké veřejnosti a to prostřednictvím našich webových stránek, facebooku a zmínkách v PR článcích v lokálních médiích. Informace o realizaci projektu také zařadíme do naší výroční zprávy a do tiskových zpráv.

Project description

Throughout the world, science centres have been built for decades to informally educate the general public in the fields of science and technology. Interactive exhibitions of science centres, as well as accompanying programs, are an extremely efficient way of achieving this goal, as education takes place in the form of personal experience - what you try hands-on you learn better and faster. The most frequent visitors of science centres are families with children and school groups. However, the potential to use a science centre for informal education of adults as well is also high. The presented mobility project is prepared to contribute to a better fulfilment of this potential especially at VIDA! a science centre operated by the Moravian Science Centre Brno allowance organization. Thanks to this project employees of VIDA! will get acquainted and will personally experience what foreign science centres with a longer operation record than most Czech institutions have to offer to adult audiences. This knowledge will then increase VIDA! Science Centre's attractivity to adults and make greater use of the potential in the field of informal lifelong learning. Results of this will be disseminated to other Czech science centres and to the general public.

Main objectives

  • Make program activities more attractive for adult visitors of the science center.
  • Improve visitor engagement, communication with them and their activation.
  • Develop the exhibition part of the science centre with respect to the needs of adult visitors.
  • Improve marketing communication towards adults.
  • Strengthen professional contacts with foreign science centres both on the level of institutions and individuals.

Activities

The project consists of seven mobilities containing visits to a total of ten foreign science centres. Employees will gain knowledge and skills needed to improve the quality of their work and to fulfil the above set goals. This will be achieved by shadowing of experienced colleagues on similar positions in host institutions. Within the project, one mobility will also enable participation in an educational program at an international conference dealing with topics of science popularization and communication. In total 48 participants over two years will take part in these mobilities.

Staff involved in the shadowing of their colleagues in other European science centres consist of lecturers, performers, presenters and developers of program activities, technical staff involved in the development of exhibits, coordinators of day-to-day operations of the centre and communication with visitors, marketing staff and managers responsible for the conceptual and organizational aspects of development of individual departments. Through their personal experiences they will learn about the operation of these science centres, offered program activities, methods of communication with the general public, ways of presenting knowledge and organization of work, addressing the public and other sub-areas according to their professional orientation. They will have the opportunity to discuss best practices with staff of foreign science centres on similar positions, to be inspired be novel approaches to informal learning, share their own experience and compare the practices of individual organizations. At an international conference, they will gain knowledge from area such as connecting formal and informal education, science communication, technology trends, marketing, public relationships and communication.

Impact

The employee mobility project will generally have an impact on the development of their professional competencies in education, exhibition development and management. From our organizations point of view, the main benefit will be the improvement of offered activities for adult visitors, the development of program elements as well as inspiration in the development of exhibits, exhibitions and approaches to marketing communication. Knowledge and experience in organizing internal education will also be strengthened. Changes will then be reflected in the attractiveness of VIDA! science centre for adult audiences, in better meeting its potential as a platform for lifelong learning, and should also be reflected in an increase of the number of adult visitors.

Target group

The main target group for disseminating the results of the project will be similarly focused organizations such as science centres and other institutions of science popularization. For this reason, we will focus the dissemination of results mainly on members of the Czech Association of Science Centres (ČASC) of which VIDA! Science Centre Is a member. We will also disseminate the results to the general public through our web site, Facebook and PR articles in local media. Information about the project implementation will also be included in our annual report and press releases.

Erasmus plus

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0