Základní informace o projektu MSCB

Projekt Moravian Science Centre Brno
Číslo projektu CZ.1.05/3.2.00/09.0163
Termín realizace projektu 1. 1. 2012 – 30. 11. 2014
Celková výše dotace 571 979 187 Kč
486 182 308,95 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj
85 796 878,05 Kč ze Státního rozpočtu
Prioritní osa Prioritní osa 3, Komercializace a popularizace VaV
Příjemce dotace Jihomoravský kraj
Poskytovatel dotace Ministerstvo Školství Mládeže a Tělovýchovy
www.msmt.cz
www.opvavpi.cz
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

Východiska projektu

Myšlenka vytvořit v Brně science centrum (SC) existovala již mnoho let a postupně se u jejího naplňování vystřídalo mnoho nadšených a schopných lidí, avšak nikdy nevznikly dostatečně příznivé finanční a politické podmínky pro vznik této instituce.

Zlom nastal kolem roku 2008 vypsáním Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a prosazením myšlenky science centra do třetí Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje (RIS3).

OP VaVpI přímo počítá se vznikem a financováním realizace několika science center na území ČR v období 2007-2013 v rámci prioritní osy 3 Komercializace a popularizace vědy a výzkumu v oblasti podpory 3.2 Popularizace, propagace a medializace VaV.

RIS3 staví vybudování science centra jako jednu ze svých priorit.

V rámci naplňování RIS3 Jihomoravský kraj ve spolupráci se Statutárním městem Brnem mezi sebou uzavřeli Smlouvu o spolupráci1), jejíž cílem je vybudovat v Brně moderní science centrum.

Nositel a partneři

Jihomoravský kraj (JMK) na sebe vzal zodpovědnost za přípravu, realizaci a provoz science centra. Přípravou projektové žádosti do OP VaVpI pověřil JMK Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy (RRAJM) a také se zavázal na sebe vzít veškeré náklady vzniknuvší před vlastním schválením žádosti. Žádost o dotaci byla uznána MŠMT dne 13. 12. 2011, čímž projekt přešel do realizační fáze. Doufejme, že nyní již nic nebude bránit vzniku moderního science centra, jaké si metropole Brna jistě zaslouží.

Statutární město Brno se coby partner s finanční spoluúčastí zavázalo k pokrývání části provozního rozpočtu v době udržitelnosti projektu až do výše 14 milionů korun českých ročně.

K partnerství v projektu byly přizvány a souhlasily také významné instituce vzdělávacího a výzkumného charakteru:

Tyto instituce se zavázaly k partnerství na úrovni personální a odborné, což znamená, že jejich odborníci se budou podílet na obsahové náplni centra, spolu se zaměstnanci MSCB budou navrhovat exponáty, experimenty a přednášky a dohlížet na faktickou správnost a aktuálnost předkládaných poznatků. Současně s tím bude popularizována jejich vlastní práce a výzkumná témata, což umožní nahlížení na samotné hranice soudobého špičkového výzkumu.

Budova a umístění

Pro MSCB byl vybrán objekt pavilonu „D“ v prostorách nynějšího areálu Veletrhy Brno a.s.

Po odkoupení nemovitosti od BVV proběhne rekonstrukce a celý pavilon s okolím bude vyčleněn z areálu výstaviště. Vstup bude přesunut na ulici Křížkovského.

Objekt má dobrou dopravní dostupnost v centru města a kladem je i jeho dobře popsatelná poloha právě v sousedství známého Výstaviště, s nímž může v budoucnu utvořit symbiotický vztah, dále zvyšující atraktivitu celé lokality.

Rozpočet

Realizační

Celková výše dotace: 596,5 miliónů Kč (85% ze zdrojů EU, 15% z národních zdrojů).
Celkové předpokládané náklady projektu: 625,97 miliónů Kč.

Z toho přibližně

Část projektu Částka v mil. Kč Procenta %
Nákup budovy pavilonu D 190 32%
Rekonstrukce budovy 200 33%
Pořízení expozice 120 20%
Vybavení budovy 50 8,3%
Administrace a realizace projektu 40 16,7%
Celkem 600 100%

Provozní náklady

Předpokládané náklady na provoz v roce 2015 činí zhruba:

Položka Částka v mil. Kč Procenta %
Mzdové náklady 18,97 35,7%
Energie (elektřina, teplo, voda) 5,74 10,8%
Expozice - údržba a provoz 5,11 9,6%
Expozice - obnova a zápůjčky 16,76 31,6%
Marketing a propagace 2,81 5,3%
Spotřební materiál 0,89 1,7%
Služby (pojištění, tel., internet, úklid,…) 2,84 5,3%
Celkem 53,12 100%

Otevření SC se očekává v prosinci roku 2014.
Pohled z vnitřku Pavilonu D, ovládání šipkami
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0