Lidé

Od začátku realizační fáze (prosinec 2011) za projekt nesou zodpovědnost 3 skupiny osob. Na nejvyšší řídící a kontrolní úrovni je to Řídící komise, na úrovni realizační a administrativní je to Realizační tým a z hlediska odborného a obsahového Odborný tým.

V předchozí přípravné fázi zodpovídaly za přípravy podkladů k žádosti tyto Pracovní skupiny přípravné fáze.

Řídící komise

Řídící komise je nejvyšší kontrolní orgán projektu MSCB, sestává ze zástupců všech participujících institucí a dělí se na členy s právem hlasovacím a na členy s právem poradním.

Celé jméno s tituly Jméno Příjmení Instituce Pozice
Řídící funkce
Mgr. Václav Božek, CSc. Václav Božek JMK Náměstek hejtmana
Ing. Stanislav Juránek StanislavJuránek JMK Náměstek hejtmana
Mgr. Marek Šlapal Marek Šlapal JMK Člen Rady JMK
Bc. Roman Onderka, MBA Roman Onderka SMB Primátor
Ing. Oliver Pospíšil Oliver Pospíšil SMB Náměstek primátora
Poradní funkce
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. Michal Kotoul VUT Prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. Iva Steinhauserová VFU Prorektorka pro vzdělání
doc. Dr. Ing. Alena Salašová Alena Salašová MUB Prorektorka pro vědu a výzkum
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Pavel Máchal MUB Prorektor pro koncepci, rozvoj a IT
Prof. Petr Dvořák, CSc. Petr Dvořák MU Prorektor pro výzkum
Ing. Irena Navrátilová Irena Navrátilová AV ČR sdružení jihomoravských pracovišť
RNDr. Miloš Šifalda Miloš Šifalda JCMM Ředitel
JUDr. Vladimír Gašpar Vladimír Gašpar RRAJM Ředitel
Ing. Jiří Hudeček Jiří Hudeček JIC Ředitel
Ing. Petr Chládek Petr Chládek JIC RIS3
Ing. Ivo Minařík Ivo Minařík JMK Vedoucí odboru RR
Ing. Hana Řepová Hana Řepová SMB Vedoucí hospodářského úseku
Mgr. Lukáš Richter Lukáš Richter MSCB Ředitel p.o.
Ing. Miloš Pydych Miloš Pydych JMK ORR
RNDr. Petr Hájek Petr Hájek JMK Vedoucí OINV
Ing. Martina Pavelková Martina Pavelková JMK OINV
Mgr. Juraj Bóna Juraj Bóna JMK OINV
Ing. Kateřina Ševčíková Kateřina Ševčíková JMK ORR

Realizační tým

Realizační tým je sestaven ze zaměstnanců Jihomoravského krajského Úřadu1). Jeho hlavním posláním je zajistit projekt po stránce managementu, financí a stavebně rekonstrukčních prací.

Celé jméno s tituly Jméno Příjmení Funkce
Ing. Ivo Minařík Ivo Minařík projektový manažer
Mgr. Lukáš Richter Lukáš Richter programový manažer
Ing. Miloš Pydych Miloš Pydych finanční manažer
Ing. Martina Pavelková Martina Pavelková koordinátorka stavební části
Ing. Zuzana Komínková Zuzana Komínková koordinátorka finančních toků
Mgr. Juraj Bóna Juraj Bóna stavební manažer
Ing. Kateřina Ševčíková Kateřina Ševčíková finanční referent
Ing. Jaroslav Vokál Jaroslav Vokál OINV stavař
Mgr. Yveta Rumlová Yveta Rumlová OINV právník
Ing. Tereza Vlčková Tereza Vlčková finanční referent

Odborný tým

Odborný tým sestává především z členů Pracovní skupiny pro koncepční a obsahovou náplň (PS KON). Jeho funkcí v realizační fázi je definovat obsah expozic, doprovodného programu a doplňkovových aktivit MSCB.

Celé jméno s titulyJménoPřijměníInstituce
Prof. doc. Ing. Miloš Barták, CSc. Miloš Barták Ústav experimentální biologie PřF MU
MUDr. Lukáš Breyer Lukáš Breyer ARO Úrazová nemocnice Brno
Ing. arch. Tomáš Doležal Tomáš Doležal Architekt
Mgr. Ondřej Dostál Ondřej Dostál Mendelovo muzeum
Mgr. Sven Dražan Sven Dražan FI MU
Doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. Jiří Fajkus Ústav experimentální biologie PřF MU
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. Tomáš Foltýnek Ústav informatiky PEF MUB
MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. Lenka Foretová Masarykův onkologický ústav Brno
Ing. František Foret, CSc. František Foret Ústav analytické chemie AV ČR
Ing. Robert Grepl, Ph.D. Robert Grepl Ústav mechaniky těles FSI VUT
Ing. Radka Haitmarová Radka Haitmarová Centrum dopravního výzkumu
RNDr. Vladimír Herber, CSc. Vladimír Herber Geografický ústav PřF MU
Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Jiří Hirš Ústav technických zařízení budov FAST VUT
Ondřej Hlouša Ondřej Hlouša FI a PřF MU
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. Pavel Humpolíček Psychologický ústav FF MU
Mgr. Petr Jarušek Petr Jarušek FI MU
Martin Kurel Martin Kurel Scénograf
Ing. Jan Chládek, Ph.D. Jan Chládek Nukleární magnetická rezonance ÚPT AV ČR
doc. Dr. Ing. Josef Lazar Josef Lazar Koherenční optika ÚPT AV ČR
RNDr. Miloš Liška Miloš Liška FI MU
Mgr. Radek Matuška Radek Matuška Gymnázium Slovanské náměstí
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. Radek Pelánek Katedra informačních technologií FI MU
Ing. Martin Pípa Martin Pípa Centrum dopravního výzkumu
Mgr. Ing. Petr Polanský Petr Polanský Centrum dopravního výzkumu
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. Alice Prokopová Katedra rodinné výchovy a psychologie PdF MU
Mgr. Ondřej Přibyla Ondřej Přibyla Ústav fyzikální elektroniky PřF MU
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. Radek Přikryl Ústav chemie materiálů FCH VUT
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Lukáš Richtera Ústav chemie materiálů FCH VUT
Mgr. Zuzana Strnadová Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu
RNDr. Jindřiška Svobodová Ph.D. Jindřiška Svobodová Katedra fyziky PdF MU
Ing. Petr Šenk, Ph.D. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu
Prof. RNDr. Tomáš Tyc, Ph.D. Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
RNDr. Václav Vávra, Ph.D Václav Vávra Ústav geologických věd PřF MU
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, dr.h.c. Jan Vrbka Ústav mechaniky těles FSI VUT
Ing. arch. Jan Vrbka Jan Vrbka ml. FA a FAST VUT
Mgr. Ing. Ilona Zlomková, Ph.D. Ilona Zlomková ZF MZLU a FTK UPOL
1)
tvoří jej zčásti členové pracovních skupin z přípravné fáze projektu
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0