Podrobné informace

Protože se někteří uchazeči o pozici Vidátora ozvali s různými dotazy, sepsali jsme následující text, aby všichni měli stejné počáteční informace. Pokud budete vědět více informací o celém projektu a plánované podobě Vida! science centra, budeme se moci při osobních pohovorech věnovat zajímavějším tématům než jen strohému informování.

O co se Vida snaží?

V širším slova smyslu je hlavním cílem Vida! science centra probouzet v lidech radost z objevování, chuť vnímat, učit se a chápat svět kolem nás.

V užším podání se snažíme nadchnout lidi pro přírodní vědy a přírodovědný pohled na svět. Primárně se snažíme návštěvníky nadchnout a to skrze zážitek daného jevu a jeho hlubší pochopení. Změna postoje a dlouhodobý zájem je tedy cíl - demonstrace, pokusy, experimenty, přednášky a předkládání faktů jsou nástroje. Nesnažíme se lidem něco vtlouci do hlavy, ale vzbudit v nich zájem, pokud se nám to podaří, sami si již zvládnou v dnešním světe plném informací najít to, co skutečně potřebují.

Další podrobností se nachází na těchto místech:

Quo Vadis Vida?

V prosinci 2014 skončí realizační fáze projektu Moravian Science Centre Brno (MSCB) a začne ostrý provoz Vida! science centra. Aktuální situace je tato:

 • Rekonstrukce pavilonu D pokračuje plným tempem a očekává se kolaudace někdy v červenci/srpnu.
 • Expozice je naprojektována a probíhá VŘ na dodavatele - v průběhu února a března by měl být znám dodavatel i konečný počet exponátů.
 • Z budoucích cca 40 zaměstnanců je obsazeno 10 pozic a během následujícího půl roku bude probíhat výběr ostatních.
 • Marketing se rozjíždí, připravují se VŘ na dodávky interiérového vybavení a nástrojového vybavení dílen.
 • Programové aktivity se začínají rozpracovávat, s přibývajícími zaměstnanci programu bude zintenzivněna komunikace s akademickými partnery projektu (MU, VUT, Mendelu, VFU, AV ČR, CDV), kteří budou zajišťovat odbornou korektnost obsahu.

Po otevření je zajištěna 5 let udržitelnost díky slibu JMK a SMB ohledně finanční podpory provozu. Poté doufáme, že se Vida! science centrum stane trvalou institucí dlouhodobě propagující přírodní vědy nejen v Brně a Jihomoravském kraji i celé oblasti Moravy.

Jak bude Vida vypadat?

Celý objekt včetně pozemku byl odkoupen od BVV Jihomoravským krajem. Současné oplocení z ulice Křížkovského bude odstraněno, takže se budova stane volně přístupnou, naopak vznikne oplocení z areálu BVV. Bude zde nájezd pro výletní autobusy a poblíž by měla být zastávka MHD.

Hlavní prostory budou tyto:

1. Podzemní podlaží

 • jídelní zóna s občerstvením pro návštěvníky s kapacitou 100 osob
 • provozní dílny
  • zde dochází k větším opravám exponátů a k výrobě exponátů nových
  • pracují zde min. 3 zaměstnanci provozu
  • při výrobě nových přípravků pro experimenty a prototypování nových exponátů se předpokládá zapojení také zaměstnanců programu
 • sklady exponátů
 • šatny
 • technické zázemí

1. Nadzemní podlaží

 • vstupní prostor s pokladnou, šatnou a giftshopem
  • Vstupní prostor bude obsluhován provozním personálem, nicméně v obzvláště rušných dnech a dobách příchodu/odchodu návštěvníků lze očekávat, že bude zapotřebí, aby pomohli také zaměstnanci programu.
 • hlavní expozice o ploše cca 2500 m2 obsahující 150-200 exponátů rozdělených do 4 tematických sekcí (Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět), ústředním spojujícím prvkem je řeka
 • dětské science centrum o ploše cca 600 m2 bezprostředně sousedící s hlavní expozicí a přímo s ní komunikující
 • divadlo vědy pro 80 osob
  • jeviště s laboratorním stolem a multimediálním zázemím pro provádění fyzikálních, chemických a dalších pokusů
  • zázemí divadla vědy pro přípravu chemických a dalších přípravků
  • stupňovité hlediště se sklopnými sedačkami
  • režie s promítacím zařízením
 • dílny pro návštěvníky
  • „suchá“ a „mokrá“ dílna, každá pro 20-30 osob
  • vybavení pracovními stoly, kutilským nářadím a jednodušším laboratorním vybavením
  • v současnosti předpokládané vybavení neumožňuje dělat náročnější chemické či biologické pokusy (žádné digestoře či výlevky)
 • dvě odpočinkové zóny s posezením a knihovnami po obvodu expozice
 • studovna - samostatná klidová místnost pro max 20 osob

3. Nadzemní podlaží

 • toto podlaží obepíná pavilon po obvodu ve výšce cca 6 metrů nad hlavní expoziční plochou na níž zhlíží
 • prostor krátkodobých expozic - 500 m2
  • zde by se 2-3x do roka měly obměňovat tematické výstavy
  • tyto výstavy budou tvořeny buď přímo SC, jeho partnery nebo se bude jednat o putovní výstavy z jiných SC
 • multifunkční sál
  • prostor pro 100-120 osob, jež je možné přetvořit do přednáškového sálu, 2 menších sálů či velké volné plochy
  • má samostatný vstup, šatnu i sociální zázemí
 • dvě Objevovny (Discovery rooms) - neformálně vybavené místnosti každá pro cca 25 osob v níž bude možné uvádět prostorově ohraničené programy pro skupiny
 • odpočinková zóna - rozsáhlejší neformální prostor s posezením, knihovničkami a možností se občerstvit

Administrativní vestavek

 • uvnitř pavilonu je 4-patrový administrativní vestavek, obsahující kancelářské zázemí pro cca 40-50 osob
 • skrze něj vedou 2 schodiště, z nichž jedno bude přístupné návštěvníkům
 • v každém patře jsou toalety, z nichž v 1. a 3. patro jsou primárně návštěvnické

Co se bude ve Vidě dít?

Budou přicházet a odcházet návštěvníci

 • Na základě Studie proveditelnosti z roku 2010 bylo odhadnuto, že ročně by mělo SC navštívit 220.000 návštěvníků, z nichž cca 80.000 budou organizované skupiny studentů ZŠ, SŠ a VŠ. Zbytek budou jedinci, rodiny a jiné skupiny.
 • Při zcela rovnoměrné návštěvnosti by SC navštívilo 600 osob denně. Jelikož ale zkušenosti ze světových SC ukazují, že návštěvnosti je silně nárazová, lze očekávat, že některé dny bude počet osob méně než polovina a jindy zase až 2-3x s možnými extrémy až 5x.
 • Obzvláště v prvním roce po otevření lze očekávat zvýšený zájem veřejnosti, který bude postupně klesat a pomocí dobrého marketingu se jej budeme snažit udržet na předpokládané výši.
 • Z těchto důvodů bude zapotřebí, aby zaměstnanci SC byli schopni jednak predikce (tato zkušenost přijde až čase) a druhak improvizace a byli schopni přizpůsobit programové aktivity dlouhodobým i okamžitým požadavkům (když většina návštěvníků přichází, je zapotřebí posílit pokladny a šatnu, školní kolektivy je potřeba vyzvednout u pokladny…, obdobně při odchodech).
 • Především ze začátku bude hlavním lákadlem expozice čítající 150-200 exponátů. Exponáty se postupem času budou nahrazovat, takže každý rok by cca 10% expozice mělo být nové a za 10 let by měla být zcela obměněná.
 • Jednotlivé exponáty jsou až na několik výjimek zcela samoobslužné, tzn. že návštěvník z samotné podoby exponátu nebo přiložených instrukcí pozná, jak lze s exponátem interagovat a na základě vlastní přímé zkušenosti s daným jevem jej může lépe pochopit.
 • V expozici se budou vyskytovat Vidátoři v rolích pomocníků, kteří pomáhají návštěvníkům pokud se jim něco nedaří, nebo by rádi o něčem zjistili více podrobností. Na rozdíl od hlídacích kustodů v klasických výstavách tito Vidátoři návštěvníky nehlídají a nenapomínají, naopak vybízí návštěvníky, aby si s exponáty hráli a citlivě je navádějí v případě, že jim něco napoprvé nejde. Místo toho, aby jim rovnou řekli, jak něco funguje, snaží se pomocí dotazů návštěvníky dovést k tomu, aby si na věci přicházeli sami. Jsou vnímaví vůči návštěvníkům a dovedou rozeznat, kdy je jejich pomoc vítána a kdy si naopak někdo chce na něco sám přijít pokusem a omylem.
 • Další rolí Vidátorů v expozici bude monitorovat stav exponátů, včas zjistit případné závady, doplňovat spotřební materiál a uvádět exponáty do výchozích stavů pokud k tomu nedochází automaticky.
 • U většiny exponátů budou k dispozici popisky poskytující návod jak lze s exponátem interagovat a případné další zajímavé informace a souvislosti i když z praxe víme, že popisky si čte asi jen 4% návštěvníků. Aby Vidátoři mohli korektně napomáhat návštěvníkům a zodpovídat jejich všetečné dotazy, bude zapotřebí, aby o exponátech věděli něco navíc, než co se lze dočíst z popisků. Protože nelze očekávat, že by každý rovnou obsáhl podrobnosti o všech 150+ exponátech, budou Vidátoři motivováni k tomu, aby se specializovali na některou ze 4(5) sekcí a časem jich obsáhli co nejvíce.
 • Architektonické uspořádání expozice a zkušenosti z praxe pravděpodobně povede k tomu, že návštěvníci budou expozicí procházet dosti náhodně podobni částicím vykonávající Brownův pohyb. Pokud by však chtěli, aby jim celkový průchod dával větší smysl, bude pro ně připraveno několik tematických průchodů s pomocí tištěných či multimediálních průvodců poukazujících na souvislosti a přesahy jednotlivých jevů prezentovaných dílčími exponáty.

Pravidelné aktivity

Program pro jednotlivce a neorganizované skupiny

 • Představení v divadle vědy
  • cca 3x denně představení o délce cca 30-40 minut
  • cca 1-2x týdně rozsáhlejší představení o délce přes 60 minut
 • Demonstrace v expozici
  • každé 2 hodiny 15-20 minutová demonstrace na speciálních místech expozice (rotující místnost, planetární ovládací místnost, společenská místnost, video agora, ostrůvek první pomoci, mikroskopovací stanice…)
 • Konstrukční dílny
  • 2-3x denně delší blok (60-90 minut) během něhož si návštěvníci nebo skupiny mohou zkusit něco tvořit či provádět vlastníma rukama
 • Tematické přednášky v MF sále
  • pravidelné cykly přednášek v pevné dny/časy od externích specialistů na různá témata
  • na rozdíl od klasických přednášek by každá měla být doplněna nějakou fyzickou aktivitou, jež si mohou návštěvníci někdy v průběhu přednášky vyzkoušet

Program pro organizované skupiny

 • Většina organizovaných skupiny budou školy, vzhledem k počtu pracovních dní by průměrně muselo každý den přijít 10-12 třiceti-členných tříd, pro které bude muset být alespoň částečně organizovaný program.
 • Strukturované aktivity v expozicí
 • Konstrukční dílny a experimentální dílny v návštěvnických dílnách a multifunkčním sále
 • Zážitkové programy v Objevovnách (diskuse, simulace…)
 • Zvláštní představení v Divadle vědy

Nepravidelné aktivity

Program pro jednotlivce a neorganizované skupiny

 • 1-2x do měsíce by měly být speciální akce s exkluzivním programem, na které je možné lákat návštěvníky
 • Speciální programy u příležitosti významných dnů či existujících akcí (Den dění, Noc vědců, Muzejní noc, …)
 • Otevírání krátkodobých výstav
 • Přednášky při příležitosti návštěv významných osobností, Šifrovací závody, Festivaly…

Program pro organizované skupiny

 • Dalším typem organizovaných skupin mohou být zájezdy z ČR i zahraničí, firemní akce, konference, školení, rodinné oslavy
 • Příměstské i venkovní tábory
 • Odborné exkurze ve spolupráci s partnerskými organizacemi

Jaké lidi Vida potřebuje?

Jaký by měl Vidátor být?

Správný Vidátor musí něco vědět nebo umět a být schopen to představit lidem v takové formě, aby to nejen pochopili, ale byli tím nadšeni. Schopnost zaujmout, namotivovat, předat myšlenku a katalyzovat vznik vlastních zkušeností návštěvníků je esenciální. Lze tedy vidět, že Vidátor se musí pohybovat na škále od Vědce po Herce s tím, že z obojího musí trochu mít.

Příkladem může být

 • profesor či student VŠ dělající výzkum, do kterého je hluboce ponořen a který je schopného jej lidem poutavě představovat,
 • nadšený důchodce sdílejícího svůj dlouhodobý koníček,
 • komunikačně či herecky nadaný člověk se zájmem o přírodní vědy, který je schopen různá témata pochopit a následně zajímavě komunikovat.

Co by Vidátoři měli mít stále na mysli je

 • jsem tu pro návštěvníky, abych jim umožnil/a mít vlastní zkušenost s přírodními jevy,
 • škoda čehokoliv, co se návštěvník dozví přímo, místo toho, aby si na to přišel sám,
 • mohu zjednodušovat, ukazovat příklady, alegorie či metafory, ale nesmím být zavádějící nebo dokonce říkat nepravdy,
 • návštěvník musí odcházet nadšený a ideálně taky obohacený o zkušenosti a chápání nových souvislostí,
 • i když jsem velmi komunikativní typ, měl/a bych dávat prostor návštěvníkům.

Z výše uvedených programových aktivit je patrné, že Vidátoři musí být všestranní, flexibilní, být schopni improvizovat a především mít chuť se neustále učit nové věci. Je nám jasné, že každý přirozeně tíhne k určitému okruhu činností, proto kutily vynikající při manuální práci v dílnách nebudeme nutit vystupovat před 80hlavým publikem v divadle vědy, někdo preferuje kontakt s jednotlivými návštěvníky v expozici, jiní rádi uvádí programy pro školní skupiny.

Protože lze očekávat velké výkyvy v návštěvnosti stejně jako občasné výpadky zaměstnanců z důvodů nemocí, musíme být schopni se v různých rolích zastupovat. Proto budeme motivovat Vidátory, aby okruh svých činností neustále zvětšovali.

Na každou specifickou aktivitu (představení, demonstrace, dílna, zážitkový program, část expozice…) bude možné získat aprobaci, což znamená, že Vidátor obsáhl potřebné znalosti a dovednosti pro kvalitní uvedení aktivity a před komisí tuto schopnost obhájil. Čím více aprobací Vidátor bude mít, tím více činností bude moci dělat, což se projeví také do ohodnocení.

Kolik bude Vidátorů?

Abychom na toto mohli zodpovědět, nejprve je potřeba si představit různé úrovně intenzity spolupráce osob s Vida! SC. Podle toho, k jak časté a zodpovědné práci se daná osoba zaváže, se bude řídit i míra a způsob jejího odměnění.

Stálí zaměstnanci

 • V plném provozu by měla Vida science centrum mít ekvivalent cca 18 osob věnujících se plně programu. Předpokládáme tedy, že alespoň polovina budou dlouhodobě působící kmenoví zaměstnanci na plný úvazek a zbývající osoby budou na úvazek poloviční.
 • Stálí zaměstnanci budou mít osobní zázemí (pracovní místo, technické vybavení).
 • Plat je dán tarifními tabulkami státních zaměstnanců. Je to realita vycházející z toho, že provozovatelem Vida! SC je Moravian Science Centre Brno příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem.

Externisté

 • Lidé, kteří se zapojí jen do specifických projektů, avšak zaváží se k danému objemu práce v určeném čase, budou mít sjednánu DPP nebo DPČ.
 • Bude se především jednat o členy partnerský organizací z akademie a výzkumu připravující a realizující tematické programy, výstavy a přednášky.
 • Lze předpokládat, že externistů bude několik desítek.

Dobrovolnická komunita

 • Lidé, kteří budou chtít spolupracovat na programu Vida! SC, avšak nebudou se chtít nebo moci zavázat k určitému objemu práce dostanou možnost také.
 • Předpokládáme, že to jsou lidé, kteří chtějí Vidátorstvím trávit část svého volného času (studenti SŠ a VŠ, důchodci, maminky na mateřské dovolené…) a primární motivací je pro ně práce se zajímavým tématem, lidmi a osobní rozvoj. I tento typ volnější spolupráce budeme odměňovat, pokud dosáhne netriviální úrovně.
 • Obzvláště budeme rádi, pokud nám tito nepravidelní Vidátoři pomohou zvládat dny se zvýšenou návštěvností.
 • Doufáme, že počet dobrovolnických Vidátorů s časem poroste a umožní postupnou výchovu častých nadšených návštěvníků do dobrovolníků, pokud tito postupně zjistí, že se chtějí této činnosti věnovat více a budou mít předpoklady, bude prostor, aby se stali zaměstnanci na vedlejší či hlavní poměr.
 • V dubnu proběhne zážitkový kurz popularizace, kde bude komunita iniciována.

Důležitou složkou Vidátorství bude osobní rozvoj, jednak po stránce odborné, bude každý Vidátor motivován, aby se snažil/a obsáhnout co největší množství témat prezentovaných v expozici i programech. Druhak po stránce osobnostního rozvoje - komunikačních a měkkých dovedností. Budeme se snažit vytvořit zajímavý program dílen, přednášek a exkurzí do míst a za lidmi, se kterými se člověk běžně nesetkává.

Z počátku náboru budoucích Vidátorů se budeme soustředit na vytvoření pevného jádra stálých zaměstnanců, kteří se činnosti chtějí věnovat naplno a dlouhodobě. Nebráníme se však navázání výhledové spolupráce i s lidmi, kteří se aktuálně naplno zapojit nechtějí nebo by rádi spolupracovali jen na konkrétním dílčím projektu případně dlouhodobě byli v kontaktu.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0