3.1.3 Zadání projektového úkolu

Účastníků 15-25
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost IV
Autoři Václav Vávra, Aleš Pilgr
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 60 minut
Čas na přípravu 10 minut
Prostředí místnost
Rozdělení 5-členné týmy

Cíle

Skupina je rozdělena do pracovních týmů a jsou zadány cíle jejich projektu.

Sdělení

Máte možnost rozhodnout o budoucnosti energie ve vaší zemi, je to výzva ale společně to dokážete.

Metody

Použitými metodami je v úvodu výklad, následuje diskuse a v závěru je to projektová výuka a skupinová práce s textem a mapou.

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Efektivní komunikace je rozvíjena:
  • aktivní komunikací mezi členy pracovní skupiny („vlády“).
 • Kompetence ke spolupráci jsou rozvíjeny:
  • při rozdělování rolí v rámci pracovní skupiny („vlády“),
  • při stanovování strategie týmu pro další řešení projektu.
 • Kompetence k plánování a organizaci jsou rozvíjeny:
  • při volbě postupu celé skupiny při řešení zadaného úkolu (projektu).
 • Kompetence k aktivnímu přístupu je rozvíjena:
  • během domluvy žáků při rozdělování jednotlivých rolí ve skupině,
  • při volbě vedoucího skupiny („předseda vlády“).

Forma a popis realizace

Počáteční hromadná forma výuky je věnován nejprve vysvětlení principů projektové činnosti žáků během programu – co je tématem projektu, jak bude projekt zpracováván a co jsou očekávané výsledky. V další části dojde k rozdělení do pracovních skupin, které se tímto okamžikem stávají vládami fiktivních států. V rámci skupinové kooperativní formy výuky si každá skupina musí rozdělit role klíčových ministerských postů a metodou řízeného rozhovoru jsou objasněny úkoly jednotlivých ministrů. V závěru přechází program do projektové formy výuky, kdy skupina řeší první úkoly svého projektu.

Uvedení

Představení projektu musí být co nejjednodušší, proto je potřeba volit postupné kroky. Jako první informace by měla zaznít forma řešení a cíl projektu. Každá skupina (vláda) musí vyprojektovat tolik elektráren (jednotlivé elektrárny jsou předpřipravené moduly), aby pokryly roční spotřebu elektrické energie jejich státu, a zároveň musí spočítat náklady na stavbu a provoz těchto elektráren na dobu 20 let. Zde je třeba zdůraznit, že není dán žádný finanční limit a v konečném hodnocení se levnější nebo dražší řešení nijak nezohledňuje. Jelikož má každý stát jiné výchozí podmínky, nemělo by to ani smysl. Zdůrazněte žákům, že všechny potřebné informace a podklady pro vytvoření jejich projektu budou mít možnost získat a postupně zpracovat. Výsledný projekt pak budou prezentovat na „energetické konferenci“.

Když všichni rámcově vědí, o čem projekt je, nastává rozdělení do jednotlivých vlád (pracovních skupin). Způsobů je celá řada, ale pro nás osvědčeným modelem je doporučení pedagogů, kteří skupinu dobře znají. V každé skupině je žádoucí alespoň jeden „tahoun“ nebo „organizátor“. Splnění úkolů a spočtení potřebných dat není nijak náročné, ale k úspěšnému dosažení výsledků je potřeba i dobrá spolupráce ve skupině. Projekt řeší ideálně pětičlenné skupiny, pokud celkový počet žáků není dělitelný pěti, vytvoří se i čtyřčlenné skupiny. Členové této vlády si jednu funkci mezi sebe rozdělí, nebo se jí ujme předseda vlády. Většinou je to role ministra zemědělství.

V momentě, kdy je ukončeno rozdělení, stává se každá pracovní skupina vládou fiktivního státu a její členové jsou ministři a ministryně. Pro zdůraznění jejich zodpovědnosti používají uvádějící výhradně tato oficiální oslovení. Nastává okamžik, kdy je potřeba rozdělit následující vládní funkce: předseda vlády, ministr financí, ministr průmyslu, ministr zemědělství a ministr životního prostředí. Dříve než k tomu dojde, proberou uvádějící se všemi žáky společně, co je náplní práce jednotlivých ministrů a jaké by měl mít takový ministr schopnosti. Formou diskuse přispívají žáci svými návrhy a nápady, uvádějící korigují a zobecňují. Cílem je dát návod, kdo by se v každé skupině hodil na jakou funkci. Tato diskuse podporuje kompetenci k efektivní komunikaci.

Při diskusi o povinnostech jednotlivých ministrů je třeba už předem jasně zdůraznit, na jaké typy elektráren budou konkrétní ministři zaměřeni. Pro některé žáky to může usnadnit jejich volbu při výběru své role. Rozdělení je následující:

 • Premiér vlády řeší dostatek vyrobené elektřiny, ceny nerostných surovin, rozhoduje o jejich získávání (nákup versus těžba), hlídá veškeré náklady spojené s provozem elektráren (sankce, poplatky, emisní povolenky).
 • Ministr financí má na starost výstavbu a provoz vodních elektráren.
 • Ministr průmyslu je zodpovědný za vybudování a provoz jaderných elektráren a tepelných elektráren spalující fosilní paliva.
 • Ministr životního prostředí řeší stavbu a provoz fotovoltaických a větrných elektráren.
 • Ministr zemědělství se stará o stavbu a provoz geotermálních elektráren a tepelných elektráren zpracovávajících biomasu.

Následuje rozdělení funkcí v jednotlivých vládách, které podporuje kompetenci k řešení problémů a k aktivnímu přístupu. Předně musí být zvolen předseda vlády, způsob je na každé skupině, uvádějící zasahuje jen ve výjimečných případech neshody (vždy lze řešit tajným hlasováním skupiny). Zvolený předseda vlády pak jmenuje jednotlivé ministerské funkce, nebo si skupina rozdělí ministerské posty po vzájemné domluvě – způsob opět zůstává na každé skupině. Po rozdělení funkcí je dobré rozdat vizitky nebo placky s označením funkce, uvádějící pak mají větší přehled.

K dispozici máme pět různých států (přílohy: stat_A.pdf, stat_B.pdf, stat_C.pdf, stat_D.pdf, stat_E.pdf,mapa_vsech_statu.jpg. mapa_vysvetlivky.jpg). Rozdělení států jednotlivým vládám můžeme udělat náhodně nebo dramaticky losovat. Všechna zadání mají přibližně stejnou obtížnost, co je v jednom státě snadnější, je v jiném těžší a naopak v jiných případech.

Pozn.: Pro cílovou skupinu 1. a 2. ročník SŠ lze ponechat stejná vstupní zadání, tedy všichni řeší stejný stát. Může tak vzniknout zajímavé srovnání různých přístupů a může tak vzniknout velmi zajímavý materiál pro závěrečnou diskusi. Na výpočet roční spotřeby daného státu by měli přijít žáci sami bez pomoci. Stejně tak zůstává platné rozdělení do rolí ministrů. Úkoly a povinnosti jednotlivých ministrů by měly vycházet z podnětu žáků, uvádějící jen hlídá, aby výstupy byly dostatečně konkrétní.

Po rozdání startovních boxů do skupin uvádějící znovu zopakuje hlavní cíle a úkoly každé vlády. Následně je třeba motivovat nově vzniklé vlády k činnosti. V prvním kroku by se měly vlády seznámit se vstupními informacemi o své zemi – přírodní podmínky, klima, počasí, nerostné bohatství a prostudovat přiloženou mapu svého státu, kde jsou některé věci graficky vyznačeny. Tato část má rozvíjet schopnost práce s textem v kombinaci s grafickou přílohou, rovněž se rozvíjí kompetence k samostatnosti, k plánování a organizování práce. Uvádějící může upozornit, že ne všechny informace jsou důležité, je třeba si vybírat ty užitečné (např. ministra životního prostředí by měla zajímat doba slunečního svitu a síla větru a tomu odpovídající počty dní, ministr průmyslu by se měl zajímat o případná ložiska uranu, uhlí nebo ropy a zemního plynu, atd.).

Klíčovou informací, kterou by každá vláda měla získat ještě před odjezdem na exkurzi, je roční spotřeba elektrické energie svého státu. Ve vstupním zadání je počet obyvatel, kolik osob tvoří průměrná domácnost a jaká je roční spotřeba elektrické energie v domácnosti (jednotky MWh). Stanovíme-li počet domácností (počet obyvatel dělíme průměrným počtem osob v domácnosti) a vynásobíme jejich průměrnou spotřebou, dostaneme roční spotřebu domácností daného státu. K tomu je potřeba přičíst spotřebu průmyslu (průmysl + doprava + zemědělství) a veřejného sektoru (instituce, obce), která je uvedena jako násobek spotřeby domácností. Výsledek vychází řádově v desítkách TWh, podle konkrétního zadání. Na tuto hodnotu pak bude muset každá vláda dimenzovat svůj projekt. Uvádějící by měl zkontrolovat správnost výsledku ve všech skupinách (příloha modelove_reseni.pdf).

Ačkoliv plnění úkolů v této části není extrémně složité, stanovený čas se může jevit krátký. Žáci ve skupině diskutují o svých funkcích a zvykají si na své role. Uvádějící je musí pravidelně informovat o uplynulém čase a připomínat splnění úkolu v této části. Posilujeme zde u žáků kompetenci k výkonnosti a kompetenci ke zvládnutí zátěže. Úkol musí být splněn.

Před odjezdem do Třebíče je 10-15 minut přestávka. Žáci si musí připravit věci s sebou, nasvačit se a navštívit WC. Upozorněte je, že budou potřebovat psací potřeby a zápisník na poznámky. Návrat zpět je až pozdě odpoledne kolem 18. hodiny.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
psací potřeby 25 na psaní
poznámkové bloky nebo papíry dostatek na poznámky a výpočty
stoly a židle 5/25 vytvoříme pracovní místo pro 5 skupin
tištěné mapy a zadání k projektu 5 základní informační zdroje pro každou skupinu
kalkulačka min. 5 pro potřebné výpočty

Přílohy

Obsahové přílohy

#SouborPopis
015.03.12 mapa_vsech_statu.jpgmapa všech států dohromady
015.03.11 mapa_vysvetlivky.jpgvysvětlivky k mapě
015.03.01 stat_A.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu A
015.03.02 stat_A.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu A - tisk
015.03.03 stat_B.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu B
015.03.04 stat_B.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu B - tisk
015.03.05 stat_C.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu C
015.03.06 stat_C.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu C - tisk
015.03.07 stat_D.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu D
015.03.08 stat_D.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu D - tisk
015.03.09 stat_E.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu E
015.03.10 stat_E.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu E - tisk
Metodické přílohy
#SouborPopis

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
015.03.12 0101_resource.jpg mapa všech států Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
015.03.11 0101_resource.jpg vysvětlivky Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
015.03.01 0101_resource.jpg mapa státu A Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.03 0101_resource.jpg mapa státu B Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.05 0101_resource.jpg mapa státu C Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.07 0101_resource.jpg mapa státu D Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.09 0101_resource.jpg mapa státu E Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0