Metody a formy

Pro inspiraci a lepší vzájemné chápání uvádíme seznam některých metod, jejich variant a forem, které jsou ve vytvořených programech použity. Odkazy vedou na externí stránky s definicemi a příklady použití.

Metoda Varianty či jiný název Odkaz
Aktivizace Diskusní, heuristické, situační, inscenační, didaktické hry, práce s textem, mentální mapování, skupinové metody Aktivizační metody
Diferencovaná výuka Diferencovaná výuka
Diskuse Debata
Brainstorming
Kontinuum
Názorové spektrum
Diskusní metoda
Dramatizace Dramatizace
Dramatická výchova Dramatická výchova
E-U-R Evokace, Uvědomění si významu nové informace a Reflexe E-U-R
Frontální výuka Přednáška Frontální výuka
Inscenace Strukturované drama Inscenační metoda
Imaginace Řízená imaginace Řízená imaginace
Provádění pokusů Experimentování Pokus, experiment
Demonstrace pokusů Demonstrace pokusů
Pozorování Pozorování mikroskopem či stereomikroskopem, pozorování průběhu pokusu, pozorování v terénu Pozorování
Pohybová hra Závod, orientační běh, běhačka Pohybová hra
Projekt Projektová výuka Projekt
Problem solving Dynamixy Problem solving
Reflexe Zpětná vazba a cílená zpětná vazba
sharing či sdílení
Pětilístek
Reflexe
Simulace Simulační hra
Strategie Pohybové strategie
Strategie v teorii her
Skupinová výuka Kooperativní výuka Skupinová výuka
Tvoření Literární tvorba, výtvarná tvorba, rukodělné práce Samostatná tvorba
Skupinová tvorba
Soutěž
Zážitková pedagogika Učení prožitkem Zážitková pedagogika
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0