Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru

1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
provozuje Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoba Vojtěch Marek vojtech.marek@vida.cz
Datum vzniku finální verze programu 29. 10. 2021
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu Střednědobý kurz o pěti blocích realizovaných v podobě setkání lektorů se žáky ve specifických prostorách zaměřený na fungování lidského těla, podmínky ve vesmíru, které na něj mají vliv, a možnosti vyrovnání se s těmito podmínkami.
Cílová skupina Žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky 8 a 6 letého gymnázia.
Délka programu 22 vyučovacích hodin
Zaměření programu Biologie, Fyzika, Chemie, Informační technologie
Rozvíjené klíčové kompetence Komunikace v mateřském jazyce, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost.
Tematická oblast Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-společenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších obcích, využívání potenciálu sítě knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.
Tvůrci programu Vojtěch Marek, Petra Kratochvílová, Mgr. Dan Jedlička, Mgr. Klára Helanová
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP Ne

1.2 Anotace programu

Program ukazuje, na jakých principech funguje lidské tělo v přirozených podmínkách, jak jsou tyto pro jeho správné fungování důležité a v jaké míře se jich nedostává kdekoli ve vesmíru mimo Zemi. na příkladech upozorňuje na nebezpečí vesmírného prostoru i na to, jak se s ním současná věda a astronautika vyrovnává. Zároveň ukazuje, jaké nároky jsou v současné době kladeny na reálné astronauty – účastníky vesmírných misí a přibližuje schopnosti a dovednosti, kterými musejí disponovat.

1.3 Cíle programu

  • Žáci se seznámí s vybranými aspekty lidské anatomie a fyziologie a pro jejich normální fungování nutnými podmínkami, které se v prostředí vesmírného prostoru mění.
  • Žáci si vyzkouší práci s vědeckým vybavením.
  • Žáci se teoreticky i prakticky seznámí se základy první pomoci.
  • Žáci procvičí své schopnosti logického myšlení a uvažování a komunikační dovednosti.
  • Žáci budou navzájem spolupracovat při řešení náročných úkolů.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce Bezpečnostní školení na marťanské základně
Expoziční hra
Pitva srdce a plic
Životní funkce a cvičení
Vyčisti vodu, vyrob kyslík
Technologie a komunikace
Stravování a smyslové vnímání ve vesmíru
První pomoc
Závěrečná simulační hra „Evakuace základny“
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Bezpečnostní školení na marťanské základně
Expoziční hra
Pitva srdce a plic
Životní funkce a cvičení
Vyčisti vodu, vyrob kyslík
Technologie a komunikace
Stravování a smyslové vnímání ve vesmíru
První pomoc
Závěrečná simulační hra „Evakuace základny“
schopnost učit se Bezpečnostní školení na marťanské základně
Expoziční hra
Pitva srdce a plic
Životní funkce a cvičení
Vyčisti vodu, vyrob kyslík
Technologie a komunikace
Stravování a smyslové vnímání ve vesmíru
První pomoc
Závěrečná simulační hra „Evakuace základny“
sociální a občanské schopnosti Bezpečnostní školení na marťanské základně
Expoziční hra
Pitva srdce a plic
Životní funkce a cvičení
Vyčisti vodu, vyrob kyslík
Technologie a komunikace
Stravování a smyslové vnímání ve vesmíru
První pomoc
Závěrečná simulační hra „Evakuace základny“
smysl pro iniciativu a podnikavost Bezpečnostní školení na marťanské základně
Expoziční hra
Pitva srdce a plic
Životní funkce a cvičení
Vyčisti vodu, vyrob kyslík
Technologie a komunikace
Stravování a smyslové vnímání ve vesmíru
První pomoc
Závěrečná simulační hra „Evakuace základny“

1.5 Forma

FIXME

1.6 Hodinová dotace

Aktivita / Blok Délka v minutách Počet vyučovacích hodin (45 min)
Bezpečnostní školení na marťanské základně
Expoziční hra
Pitva srdce a plic
Životní funkce a cvičení
Vyčisti vodu, vyrob kyslík
Technologie a komunikace
Stravování a smyslové vnímání ve vesmíru
První pomoc
Závěrečná simulační hra „Evakuace základny“
Celkem

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

FIXME

1.8 Metody a způsoby realizace

FIXME

1.9 Obsah – přehled témat programu a jejich anotace včetně hodinové dotace

1.10 Materiální a technické zabezpečení

FIXME

Vybavení prostor:

FIXME

Materiálové vybavení

FIXME

1.11 Plánované místo konání

FIXME

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

FIXME

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

FIXME

Podrobný parametrizovaný rozpočet

Parametry: 24 žáků, 5 realizátorů (pedagog, externí odborník, 3 lektoři).

Položka Předpokládané náklady Poznámky
Náklady na zajištění prostor Vlastní prostory
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků Doprava do místa konání nezohledněna
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na realizátory
z toho Stravné a doprava realizátorů Stravné
Ubytování realizátorů
Ostatní náklady
Odměna realizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

Všechny materiály programu Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru jsou k dispozici na adrese

https://mscb.vida.cz/skolam/telo/uvod

pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.

Program bude po schválení řídícím orgánem zveřejněn na portále https://rvp.cz/.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0