Jarmark pokusů

1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
provozuje Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoba Daniela Marková daniela.markova@vida.cz
Datum vzniku finální verze programu 29. 10. 2021
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu Projektová výuka
Cílová skupina Účastníci 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého gymnázia
Délka programu 24 vyučovacích hodin
Zaměření programu Příprava demonstrací z oblasti fyziky, chemie nebo biologie.
Rozvíjené klíčové kompetence Komunikace v mateřském jazyce, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti a smysl pro iniciativu a podnikavost.
Tematická oblast Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-společenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.
Tvůrci programu Daniela Marková, Radka Zounková, Miroslav Tesař, Ladislav Zemánek, Lucie Doubravská
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP Ne

1.2 Anotace programu

Po motivační návštěvě Jarmarku pokusů studentů PedF (Pedagogické fakulty) dostanou účastníci za úkol připravit vlastní Jarmark pokusů. Pracují v malých skupinkách (tři až čtyři účastníci) na výběru a přípravě fyzikálních, chemických nebo biologických pokusů. Pokusy následně budou prezentovat během samotného Jarmarku pokusů, který bude uspořádán pro mladší ročníky školy.

1.3 Cíle programu

 • Účastníci budou samostatně řešit fyzikální/chemické/biologické pokusy/aktivity.
 • Účastníci se seznámí s jevy a zákonitostmi popsanými přírodovědnými předměty.
 • Účastníci díky vlastnímu prožitku lépe porozumí teoretickému učivu.
 • Účastníci si procvičí své komunikační a prezentační dovednosti.
 • Účastníci připraví a následně prezentují vlastní demonstraci – pásmo pokusů.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce Motivační Jarmark pokusů o aktivní komunikací účastníků s realizátory na stanovištích,
o komunikací v rámci skupinek.
Galerie experimentů o aktivní komunikací účastníků s realizátory na některých stanovištích,
o komunikací v rámci skupinek.
Zadání úkolu a výběr tématu demonstrace o aktivní komunikací účastníků s realizátory,
o komunikací v rámci skupinek při výběru tématu demonstrace.
Základy interpretace o čtením a porozuměním textů o pokusech,
o hledáním důležitých sdělení v textu,
o hledáním smysluplného významu k heslovitým sdělením,
o formulací toho, co pro ně dnes bylo nové,
o aktivní komunikací účastníků s realizátory.
Performerská rozcvička o aktivní komunikací účastníků s realizátory,
o komunikací v rámci skupinek.
Dramaturgický oblouk o komunikací uvnitř skupinky,
o aktivní komunikací účastníků s realizátory.
Trénink pokusů zpětná vazba o aktivní komunikací účastníků s realizátory,
o formulací zpětné vazby,
o vysvětlováním fyzikálních či jiných jevů při předvádění pokusů.
Závěrečný Jarmark pokusů o aktivní komunikací účastníků s realizátory,
o aktivní komunikací účastníků s diváky (spolužáky),
o komunikací v rámci účastnických skupinek,
o sdílením dojmů uvnitř skupinek.
Závěrečná zpětná vazba o sdílením dojmů uvnitř skupinek.
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Motivační Jarmark pokusů o přemýšlením o prezentovaných pokusech,
o přemýšlením o výsledcích experimentů.
Galerie experimentů o při realizaci pokusů,
o při použití základního laboratorního vybavení,
o přemýšlením o výsledcích experimentů.
Zadání úkolu a výběr tématu demonstrace o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek,
o určováním rolí ve skupině.
Základy interpretace o přemýšlením o realizaci pokusů.
Performerská rozcvička o při realizaci pokusů,
o při použití základního laboratorního vybavení,
o přemýšlením o výsledcích experimentů.
Dramaturgický oblouk o škálováním wow-efektu jednotlivých pokusů,
o při realizaci pokusů,
o při použití základního laboratorního vybavení,
o přemýšlením o výsledcích experimentů.
Trénink pokusů zpětná vazba o přemýšlením o realizaci pokusů,
o vysvětlováním fyzikálních či jiných jevů při předvádění pokusů.
Závěrečný Jarmark pokusů o při realizaci celé demonstrace,
o při použití základních laboratorního vybavení.
schopnost učit se Motivační Jarmark pokusů o pozorováním realizátorů a učením se přístupu k divákovi.
Galerie experimentů o pozorováním průběhu realizace pokusů,
o manipulací s vybavením.
Základy interpretace o přemýšlením nad tím, jaká by měla být ideální hodina fyziky,
o hledáním smysluplného významu k heslovitým sdělením,
o formulací toho, co pro ně dnes bylo nové.
Performerská rozcvička o pozorováním a napodobováním realizátora při rozcvičce,
o pozorováním ostatních skupin při realizaci pokusů.
Dramaturgický oblouk o určováním pořadí, v jakém je potřeba předvést a vysvětlit jednotlivé pokusy tak, aby došlo k postupnému pochopení,
o pozorováním ostatních skupin při realizaci pokusů.
Závěrečný Jarmark pokusů o pozorováním ostatních členů skupin při realizaci demonstrací,
o formulací, co se účastníci během projektu naučili či dozvěděli nového.
Závěrečná zpětná vazba o sdílením a shodováním se uvnitř skupinek.
sociální a občanské schopnosti a smysl pro iniciativu a podnikavost Motivační Jarmark pokusů o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek.
Galerie experimentů o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek.
Základy interpretace o nutností spolupráce v týmu a shodou nad některými věcmi,
o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek.
Performerská rozcvička o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek.
Dramaturgický oblouk o nutností spolupracovat a shodnout se ve skupince,
o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek.
Trénink pokusů zpětná vazba o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek,
o formulací zpětné vazby,
o přijímáním zpětné vazby.
Závěrečný Jarmark pokusů o aktivní komunikací v rámci účastnických skupinek,
o komunikací s mladšími spolužáky,
o sdílením a shodováním se uvnitř skupinek.
Závěrečná zpětná vazba o sdílením a shodováním se uvnitř skupinek.

1.5 Forma

Program je koncipován jako projektová výuka. Účastníci jsou rozděleni do menších skupin (tři až čtyři účastníci), získávají vědomosti a dovednosti potřebné k realizaci vlastní demonstrace pokusů, kterou v závěru prezentují mladším spolužákům na finálním Jarmarku pokusů.

1.6 Hodinová dotace

Aktivita / Blok Délka v minutách Počet vyučovacích hodin (45 min)
Motivační Jarmark pokusů 180 4
Galerie experimentů 90 2
Zadání úkolu a výběr tématu demonstrace 45 1
Základy interpretace 180 4
Performerská rozcvička 135 3
Dramaturgický oblouk 180 4
Trénink pokusů zpětná vazba 135 3
Závěrečný Jarmark pokusů 180 4
Závěrečná zpětná vazba 45 1
Celkem

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Program byl vyvinut pro žáky 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého gymnázia. Při uvedení programu se počítá se skupinou dvaceti až třiceti žáků (tj. s počtem účastníků, se kterým se běžně lze setkat v jedné školní třídě).

1.8 Metody a způsoby realizace

Program byl vyvinut pro žáky 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého gymnázia. Při uvedení programu se počítá se skupinou dvaceti až třiceti žáků (tj. s počtem účastníků, se kterým se běžně lze setkat v jedné školní třídě).

1.9 Obsah – přehled témat programu a jejich anotace včetně hodinové dotace

Téma Vyučovacích
hodin
Anotace
Motivace a výběr tématu demonstrace 7 Tento blok obsahuje sérii aktivit, které mají sloužit k motivaci účastníků, k uvedení do problematiky a k inspiraci pro výběr vlastního tématu demonstrace. V průběhu bloku rovněž proběhne rozdělení účastníků do skupin a samotný výběr tématu demonstrace.
Motivační Jarmark pokusů 4 Motivační Jarmark pokusů účastníkům ukáže, jak by měl vypadat jejich výsledný Jarmark pokusů a zároveň je inspiruje pro výběr tématu pro svoje demonstrace.
Galerie experimentů 2 Galerie experimentů představuje další inspiraci pro výběr tématu a pokusů pro vlastní demonstraci.
Zadání úkolu a výběr tématu demonstrace 1 V této části bude účastníkům představeno kompletní zadání pro jejich průběžnou práci, tedy přípravu vlastní demonstrace. Dále budou účastníci rozděleni do menších pracovních skupin a vyberou si zastřešující téma své demonstrace.
Tvorba vlastní demonstrace 14 Tento blok obsahuje aktivity, při kterých účastníci trénují prezentační dovednosti, připravují vlastní demonstraci, což zahrnuje výběr pokusů, sestavení vhodného pořadí pokusů, vlastní trénink pokusů a trénink zpětné vazby k ostatním účastníkům.
Základy interpretace 4 Téma zahrnuje jednoduché seznámení se základy interpretace. Během konkrétních aktivit účastníci pochopí, co je sdělení a jak s ním pracovat. Rozliší hlavní a vedlejší sdělení. Účastníci se naučí, jak vybrat nejdůležitější informace, týkající se vysvětlení pokusu, a také jak je zjednodušit a prezentovat ostatním. Poté proběhne první návrh všech pokusů do demonstrace. Dále proběhne finální výběr prvního pokusu, který budou účastníci prezentovat na příštím setkání.
Performerská rozcvička 3 Během tématu se účastníci seznámí se stručnou performerskou rozcvičkou, osvojí si dovednost, jak se připravit na mluvený projev. Součástí bude praktická ukázka prvního pokusu a kompletace materiálu k němu. Dále proběhne výběr druhého pokusu do demonstrace, který budou účastníci příště prezentovat.
Dramaturgický oblouk 4 Téma zahrnuje seznámení s tzv. dramaturgickým obloukem, tedy návodem, jak sestavit pokusy do logického a poutavého celku. Součástí bude praktická ukázka druhého pokusu a kompletace materiálu k němu. Účastníci si ujasní všechny pokusy a sestaví jejich pořadí.
Trénink pokusů zpětná vazba 3 Součástí tématu je praktická ukázka celého pásma pokusů, účastníci rovněž kompletují materiál k celé demonstraci. Dále se učí a trénují vzájemně zpětnou vazbu na svoji demonstraci.
Závěr a zpětná vazba 5 Závěrečný blok obsahuje finální Jarmark pokusů, tedy předvedení hotové demonstrace mladším spolužákům. Dále je součástí zpětná vazba účastníků na průběh celého programu.
Závěrečný Jarmark pokusů 4 Jarmark pokusů je vlastně finále celého programu, závěr, ke kterému účastníci celou dobu směřují svými přípravami. Účastníci prezentují celou demonstraci před mladšími spolužáky. Prakticky ukazují pásmo pokusů (demonstraci) a sdělují vybrané teoretické informace, komunikují, odpovídají na dotazy.
Závěrečná zpětná vazba 1 Téma uzavírá program, obsahuje zpětnou vazbu od účastníků na úvod, průběh a zakončení celého programu Jarmark pokusů. Je zpětnou informací pro realizátory i uvědoměním si průběhu programu pro účastníky.

1.10 Materiální a technické zabezpečení

 • audiovizuální technika (projektor + reprobedny)
 • kancelářské vybavení
 • spotřební materiál pro realizaci pokusů
 • základní laboratorní vybavení
 • suchý led
 • kapalný dusík
 • přístroje pro realizaci pokusů – membránová vývěva, Van de Grafův generátor
 • UV baterie
 • sada na optiku
 • různé typy magnetů
 • stoly pro realizaci demonstrací

1.11 Plánované místo konání

Úvod i závěr programu – tedy motivační Jarmark pokusů a závěrečný Jarmark pokusů by měl být realizován ve větším sále (učebna, tělocvična apod.), aby zde bylo dost prostoru pro jednotlivé skupiny, předvádějící pokusy, a rovněž pro účastníky jarmarku (mladší spolužáky). Pro zbytek programu je vhodné mít k dispozici dvě až tři učebny, kde účastníci mohou trénovat demonstrace v menších skupinách a zároveň větší učebnu (sál, tělocvičnu), kde mohou trénovat všichni dohromady, dávat si vzájemně zpětnou vazbu.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

Koncept programu může být využíván jako projektová výuka na základních a středních školách. Pokusy a použitý materiál je nutno upravit dle materiálních a finančních možností školy. Náplň jednotlivých vybraných lekcí může být dále využita hlavně k naplňování klíčové komunikativní kompetence. Jednotlivé aktivity mohou být použity k získávání prezentačních dovedností účastníků.

Návrhy na úpravy pro účel realizace na školách včetně možností realizace v online prostředí jsou uvedeny v předmluvě k metodické části 3.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

Podrobný parametrizovaný rozpočet

Parametry: 25 žáků, 3 realizátoři (pedagog, 2 lektoři).

Položka Předpokládané náklady Poznámky
Náklady na zajištění prostor 0 Kč Vlastní prostory
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč
z toho Doprava účastníků 0 Kč Doprava do místa konání nezohledněna
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na realizátory 28 320 Kč
z toho Stravné a doprava realizátorů 0 Kč
Ubytování realizátorů 0 Kč
Ostatní náklady 7 200 Kč
Odměna realizátorům 21 120 Kč 220 Kč/hod
Náklady celkem 28 320 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1 133 Kč

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

Všechny materiály programu Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru jsou k dispozici na adrese

https://mscb.vida.cz/skolam/jarmark/uvod

pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.

Program bude po schválení řídícím orgánem zveřejněn na portále https://rvp.cz/.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0