3.3 Týmová hra v expozici

Účastníků 15-30
Fyzická náročnost III-IV
Psychická náročnost II
Autoři Jozef Prieboj, Julie Tomaňová
Počet uvádějících 2
Čas na realizaci 90 min
Čas na přípravu 120 min
Prostředí Expozice VIDA! Science centra
Rozdělení v týmech 3-5 členů

Cíl

Cílem aktivity je primárně se seznámit s prostorem realizace projektu a umožnit rozvinout práci v týmu. Ve druhé řadě jde o řešení jednoduchých úkolů z přírodovědné oblasti a poskytnutí startovacích pozic pro další aktivity.

Sdělení

Znám prostory expozice a umím hledat odpovědi na otázky k exponátům, znám nejznámější fyzikální jevy (magnetismus, elektřina, vlnění…).

Metody

týmová práce, experimentování, pohybová hra

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel a pokládáním dotazů na průběh
  • aktivní komunikací mezi členy uvnitř týmu i mezi týmy.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • řešením jednotlivých úkolů
  • volba strategie a logiky postupu ve hře.

Forma a popis realizace

Dvouúrovňová hra v expozici. Týmy disponují zadáním otázek (možnost volby) a fotkami exponátů první úrovně a schématem pro získání finálního hesla. Správně vyřešená otázka první úrovně je pošle k exponátu druhé úrovně, u kterého za správnou odpověď získají písmeno pro vyluštění hesla. U všech otázek špatné odpovědi vedou k exponátům s chybovou hláškou.

Uvedení

Příprava

 • V přípravném týdnu před programem realizátoři aktualizují a tisknou pracovní listy se zadáním - 1 zadání na každý zúčastněný tým + 1 realizátorské + 1 náhradní.
 • Bezprostředně před zahájením programu realizátoři vylepí otázky a úkoly k určeným stanovištím; umístí potřebné pomůcky; na stanoviště, ke kterým vedla jen špatná odpověď, upevní navigační informace. Dále chystání zahrnuje: přípravu psacích pomůcek, desek a listů pro týmy; kontrola prostředí expozice, ověření funkčnosti stanovišť a případně ještě mimo hru rámcové seznámení účastníků s členitým prostorem expozice a bezpečnostními opatřeními v budově.

Realizace

 • Týmová hra v programu přímo navazuje na předchozí aktivitu (Science show). Úvod do hry a zadání tak mohou žáci dostat přímo v Divadle vědy (nebo jiném prostoru, kde se odehrávalo představení).
 • Realizátor nechá žáky si nejdříve v týmech krátké zadání přečíst a pak jej s nimi nahlas shrnuje. Doptává se žáků, jestli všemu rozumí, klade ověřovací otázky, případně ukazuje na příkladu, jak je pro ně hra nachystaná.
 • Klíčový je prostor na dotazy žáků ještě před odstartováním hry.
 • V průběhu hry se oba realizátoři drží rolí přísného ředitele instituce a staršího nápomocného spolužáka. Oba však fungují jako nápověda a navigace pro týmy, které potřebují pomoci.
 • V závěru hry, kdy první týmy již skládají závěrečné heslo, realizátor v roli spolužáka vítá týmy u posledního stanoviště, gratuluje jim k skvělému startu ve vědátorském Institutu FyCheBi a odvádí je postupně k odměnové svačince. Při tomto neformálním závěru týmové hry se naskýtá skvělá příležitost pro mapování dojmů žáků z proběhlé hry a jejich zohlednění v dalším návazném programu.

Uzavření

 • Zatímco realizátor v roli spolužáka má funkci „vítače“ a na konci hry rychlé týmy odvádí, realizátor v roli ředitele pomáhá těm pomalejším. Akcentuje u toho cíl: společně najít řešení, vyzkoumat to jako tým společně, ne mít nejlepší čas.
 • Po ukončení aktivity (např. v době, kdy žáci mají volno na oddych a jídlo) realizátoři uklízí označení v expozici, odstraňují popisky a uvádějí celkově prostor do původního stavu před programem.

Poznámky

 • Aktivita má za cíl seznámit účastníky s prostorem expozice, kde hledají odpovědi na otázky pomocí interakce s exponáty. Výběr otázek a exponátů v našem návrhu zadání a pracovního listu probíhal na základě oboru, do kterého zkoumané skutečnosti spadají (matematika, chemie, fyzika, biologie, logika a technika), ale i s ohledem na rovnoměrné rozmístění a využití celého prostoru expozice.
 • Týmová hra také poskytuje možnost čerpat z nově nabyté zkušenosti žáků v dalších aktivitách programu (konstrukční dílna, experimentální dílna, noční hra, závěrečná hra).
 • Hra má dvě úrovně. Otázky první úrovně se nacházejí v pracovním listu i s fotkou exponátu pro lehčí identifikaci. Každá (tedy i špatná) odpověď u otázky první úrovně obsahuje název exponátu druhé úrovně. To vytváří nutnost u exponátů, kam vedou „špatné odpovědi“, umístit chybovou hlášku: Tohle nebyla správná odpověď. Tady otázku druhé úrovně nenajdeš. Vrať se zpátky. Je to klíčové pro plynulost celé aktivity. Exponáty, ke kterým vede správná odpověď z úkolů v první úrovni, pak mají u sebe připevněno přímo zadání dalšího úkolu.
 • Mechanika první úrovně umožňuje, aby týmy odstartovaly najednou a nebylo nutné použití intervalového startu, každý tým totiž muže začít u jiného exponátu (toto je vhodné u vysvětlování pravidel zdůraznit, případně rovnou týmům přiřadit první konkrétní stanoviště).
 • Jelikož hra není lineární, existuje více cest řešení; odpozorovali jsme dvě hlavní:
  • účastníci řeší nejdřív všechny exponáty první úrovně (8 otázek) a vyznačí si správnou odpověď do pracovního listu a pak začínají hledat a řešit otázky druhé úrovně (7 otázek a jedno skryté písmeno) - schematicky 8x I. úroveň → 8x II. úroveň → heslo.
  • účastníci vyřeší jednu otázku první úrovně a po získání odpovědi se ihned přesouvají k exponátu druhé úrovně, který je uveden u odpovědi, a vyřeší otázku druhé úrovně a získají nápovědu k heslu (písmeno). Pak si zas vyberou exponát první úrovně a proces se opakuje. - schematicky 8x (1x I. úroveň → 1x II. úroveň) → heslo.
 • Závěrečný exponát, který se nachází ve třetím, otevřeném patře byl zvolen za účelem postupného „ztrácení se“ rychlejších týmů z prostoru expozice, aniž by pomalejší týmy mohly získat nápovědu k řešení nebo aniž by byly frustrovány rychlejším postupem svých spolužáků.
 • Během hry je možné pozorovat týmy a získávat informace o jejich znalostech, práci v kolektivu i procesu řešení, což je užitečné pro vedení dalších aktivit v rámci programu.
 • Doporučujeme také sledovat, jestli všechny týmy skutečně vědí, co mají dělat (nemusí se ozvat během prostoru na otázky a po přečtení pravidel před začátkem hry) a případně opakovat a s trpělivostí dovysvětlovat postup přímo ve hře. V polovině času na aktivitu se doporučuje zjistit stav u všech týmů: kolik otázek jim chybí do řešení a jak se jim pracuje. Nejrychlejší týmy by měly mít za sebou už polovinu až 2/3 otázek. Pokud někdo výrazně zaostává, je potřeba mu pomoct a poradit.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
lepicí páska 1 upevnění cedulek v expozici
nůžky 1 na lepicí pásku
fixky 1 vyplňování prac. listu
exponát pod mikroskop 1 vytištěný a nalepený materiál (příloha „písmenko pod mikroskop“) v petriho misce
desky na psaní pro každý tým pro pohodlnější psaní na pracovní list
vytištěné materiály pro každý tým Zadaní s pracovním listem na A4, zpevněné sponkou
rekvizity a pomůcky pro plnění konkrétních úkolů 1 sada = seznam stanovišť s otázkami (různoramenné váhy, mikroskop, tyče a magnety, termokamera atd.). Při úpravě stanovišť je nutná i úprava rekvizit, pomůcek a pracovního listu.

Přílohy

Obsahové přílohy

#SouborPopis
001.03.11 Archimédův šroub.jpgexponát archimédův šroub
001.03.03 expoziční hra otázky a nadpisy.docxnadpisy a otázky pro hru k exponátům
001.03.05 expoziční hra otázky a nadpisy.pdfnadpisy a otázky pro hru k exponátům
001.03.01 expoziční hra pracovní list.docxpracovní list pro expoziční hru
001.03.02 expoziční hra pracovní list.pdfpracovní list pro expoziční hru
001.03.09 písmenko pod mikroskop .pdfpísmenko pod mikroskop
001.03.04 písmenko pod mikroskop.docxpísmenko pod mikroskop
Metodické přílohy
#SouborPopis
001.03.06 mapa a seznam exponátů.docxmapa a seznam exponátů pro realizátora
001.03.07 mapa a seznam exponátů.pdfmapa a seznam exponátů pro realizátora
001.03.10 otázky a správné odpovědi .pdfotázky a správné odpovědi
001.03.08 otázky a správné odpovědi.docxotázky a správné odpovědi

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
001.03.01 0101_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0202_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0303_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0404_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0505_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0606_resource.png fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0707_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0808_resource.jpg fotka exponátu VIDA! https://vida.cz CC BY-SA 2020-11-24
001.03.01 0909_resource.jpg odpovědní list Julie Tomaňová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
001.03.06 0101_resource.png mapa expozice s vyznačenými exponáty Julie Tomaňová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
001.03.04 0101_resource.png písmenko pod mikroskop Julie Tomaňová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24

přidat:

 • list se správnými odpověďmi
 • list se seznamem zařazených exponátů a jejich technickým popisem
 • list s texty k připevnění na exponáty (otázky i „tudy ne“)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0