3.1 Příběhový úvod programu

Účastníků 15-30
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost II
Autorka Julie Tomaňová
Počet uvádějících 2
Čas na realizaci min. 30 min
Čas na přípravu 5 min (v případě chystání místnosti jako improvizované šatny 30 min)
Prostředí ráno, hned po příchodu účastníků do science centra - v hale, následně v místnosti pro zázemí děti, poté v klidové části science centra (stolky, židličky/křesla)
Rozdělení Na program dorazí třída společně a úvod je přednesen všem. Na konci programu se zformují týmy pro další aktivity.

Cíle

V příběhovém úvodu je cílem motivovat děti k účasti na celém programu, zarámovat děj do příběhu, definovat, proč tu jsou účastni. Neméně důležitým cílem aktivity je seznámit účastníky s bezpečnostními a provozními pravidly. Třetím cílem je zformovat děti do týmů, nechat je zvolit si kapitána a probudit v nich sounáležitost se spolužáky.

Sdělení

Čeká mě odhalování tajemství, experimenty v laboratoři, zkoumání záhadných zařízení. Můj tým se jmenuje Echo! Těším se na pokusy!

Metody

frontální výklad, dotazování, diskuze

Metody a formy

Klíčové kompetence

  • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
    • aktivní komunikací mezi dětmi v průběhu formování týmů, komunikací s realizátory, pokládáním dotazů na průběh celého programu
    • rozborem psaného textu (co se kam bude vyplňovat v předpřipraveném formuláři).
  • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny:
    • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderovaného příběhového úvodu
    • při rozdělování do týmů a volbě kapitána
    • při ověřování, zda děti porozuměly bezpečnostním pokynům (zpětné dotazy, „co budu dělat, když“).

Forma a popis realizace

Žáci jsou uvedeni do příběhu (tajemný výzkumný Institut, který hledá nové adepty), poučení o bezpečnosti, seznámeni s prostředím. V rámci příběhového úvodu proběhne rozdělení do týmů, volba kapitána a představení zaměstnanců a starších adeptů Institutu.

Uvedení

Příprava

V rámci přípravy si realizátoři určí role, které budou při uvádění programů pro děti hrát. Je záhodno, aby byly představeny hned v úvodu u přivítání (zvídavější děti si je budou pamatovat z motivačních dopisů a plakátů, které měly vyvěšené ve třídě ve škole) a tyto role byly stejnými osobami hrány po celou dobu dvou dnů. Klíčové role jsou dvě - ředitel/ředitelka onoho záhadného Institutu FYCHEBI a postava staršího spolužáka/spolužačky. Role jsou polarizovány - přísný, direktivní ředitel vs. nápomocný, milý starší spolužák. Obě role, oba realizátoři plní funkci průvodců příběhem, vysvětlují pravidla, dávají rady, pomáhají, zajišťují bezpečnost. Měly by být tedy hrány tak, aby vytvářely atmosféru, ale přitom bylo jasné, že se jedná o kladné postavy, na které se mohou účastníci kdykoliv obrátit o pomoc. Realizátor v roli ředitele se připraví uvítací řeč (proloženou otázkami na děti, aby to nebyl dlouhý monolog), realizátor v roli staršího spolužáka v této aktivitě dětem spíše pomáhá (s uložením batůžků, distribucí pomůcek) a navazuje spíše neformální kontakt.

Bezprostředně před uvedením si realizátoři nachystají: kostýmy, jména týmů na kartičkách, krabici fixek, obaly se šňůrkou na průkazky, samotné průkazky (vhodné je je personalizovat pomocí portrétových fotek, děti pak průkazku hrdě nosí, naopak jméno a tým si mohou dopsat samy, vybrat si barvu atd.), seznam účastníků vč. plánovaného rozdělení do týmů; místnost připravenou k užití jako šatna a úložiště batůžků.

Realizace

Aktivita začíná příchodem dětí do prostoru science centra. Děti jsou uvítány, proběhne představení realizátorŮ (v rolích) a samotného Institutu. Je položena otázka, jestli ví, proč tu dnes jsou. A co asi budou dělat. Následuje krátké seznámení s programem a jeho cíli. Poté děti doprovodíme do místnosti se zázemím (uložení věcí, šatna, kde je dostupné pití, kde toalety atd.). Proběhne seznámení s bezpečnostními pokyny (rolové, nicméně s reálným přesahem - prevence úrazů atd.). Poté v klidové zóně science centra proběhne rozdělení do týmů, volba kapitána, obdržení průkazek. Děti mají k dispozici fixky a mohou si průkazku dotvořit.

Uzavření

V rámci uzavřeni je dán prostor pro dotazy od dětí, na které realizátoři dají odpovědi. Sami realizátoři také kladou dotazy a ověřují, zda děti všemu porozuměly („co budete dělat, když…“, „co je naším hlavním úkolem tady v Institutu…?“). Posledním bodem je motivace k dalšímu programu → „Teď se půjdeme podívat, jak si s velkou zkouškou adeptů Institutu poradili vaši starší spolužáci…

Poznámky

Úvodní aktivita je především příběhová a provozní. V úvodním vítacím proslovu realizátor dle úvahy (a dohody s ostatními realizátory) představí Institut, motivuje k objevování, prozradí, že je čeká velká adeptská zkouška. Cílem není děti vystrašit, ale nadchnout pro experimentování, ptaní se, hraní (ve fy-che-bi oborech). Je důležité nezahltit děti příliš mnoha informacemi. Poznámky k bezpečnosti, průběhu pobytu v science centru a provozní náležitosti je vhodné probrat po uložení batůžků, vyčůrání, napití atd.

V rámci bezpečnostních pokynů by mělo být zahrnuto:

  • co určitě nebudeme dělat (běhat na schodech; samostatně opouštět prostor kde jsme, vyjma odchodu na wc; jíst a pít v prostorech, kde to není vhodné atd.);
  • s čím vším se vždy poradíme (úrazy, i malé odřeninky nebo když je vám špatně; když nebudeme vědět, co máme dělat; když nerozumíme zadání atd.);
  • že není problém se s čímkoli svěřit a uvést příklad.

Ve fázi rozdělení do týmů pracujeme s doporučeným rozpisem od třídního pedagoga (tomu předchází komunikace s vyučujícím před realizací programu a prosba o návrh týmů - ideálně chlapecko-holčičí týmy o čtyřech členech, intelektuálně namixované, namíchané typy dětí - aktivní, pasivnější atd.). Pokud údaje od učitele nemáme, utvoří týmy realizátor sám (připravit si předem, smíšené týmy, je nutné mít dopředu seznam účastníků). U každého dítěte přečteme z listu křestní jméno, usmějeme se na něj a řekneme, v jakém bude týmu (v prostoru si připravíme stolky, na každý stolek dáme kartičku s názvem konkrétního týmu a fixky). Poté necháme děti v týmech volit si kapitána, případně tuto volbu moderujeme, pokud se nedokážou domluvit samy. Je dobré zdůraznit, k čemu role slouží - kapitán dělá všechno jako ostatní členové týmu, nemá žádné výhody - ale pomáhá hlídat, aby tým byl v průběhu celého programu kompletní, chodí pro společné pomůcky atd. Následně dětem rozdáme nachystané průkazky s fotkou, harmonogramem a sekcí pro zpětnou vazbu. Formát 10×10 cm na krk jsme shledali ideálním (dostatečně výrazný, ale ne tak veliký, aby překážel). Vyzveme děti, aby si na přední stránku napsali jméno a tým, kapitáni navíc nakreslí kapitánskou hvězdu. Děti si budou průkazky intuitivně prohlížet, mohou zaznít dotazy na následný program nebo na volné řádky, které jsou předtištěné na zpětnou vazbu. Dětem dáme na prozkoumání prostor a odpovídáme na dotazy.

Na závěr si zkusíme, jak bude vypadat taková kontrola týmů, např: „Tak a teď si schválně vyzkoušíme, jestli si každý pamatuje, v jakém je týmu: ale aby to nebylo jednoduché, zkusíme to potichu bez mluvení. Potřebujeme týmy seřadit, od Brava až po Yankeeye tady v tomto prostoru, potřebujeme to rychle a mluvit (ne křičet) můžou jenom kapitáni týmu, kteří také nahlásí, až budou mít tým seřazený a kompletní. Rozumíme tomu všichni? Skvělé. Prosím kapitány, PŘIPRAVTE SI SVOJE TÝMY TEĎ!“ Bez ohledu na to, jak chaotický pokus o „nástup“ je, děti pochválíme a případně upřesníme, jak to budeme dělat příště. Pokud máme děti zkontrolované a nastoupené, můžeme se s nimi hned vydat za staršími spolužáky na jejich velkou zkoušku (science show - další aktivita programu).

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
sada barevných fixek 1 barevné fixky na vyplnění titulní strany adeptských průkazek (jméno, tým, označení kapitána)
kostým pro realizátory 2 (nebo případně více podle počtu přítomných realizátorů) bílý plášť, jmenovka, jednotící prvek Institutu (např. barevný šátek uvázaný na kravatu), desky pro ředitele, brýle pro staršího spolužáka
vybavená šatna 1 prostor pro osobní věci žáků
obaly na průkazky dle počtu žáků obaly na šňůrce na krk pro formát 10 x 10 cm
adeptské průkazky dle počtu žáků předpřipravené, vytisknuté, personalizované (se jménem a fotkou) průkazky
seznam účastníků 1 seznam žáků vč. plánovaného rozdělení do týmů, vytištěno na A4
kartičky týmů 1x pro každou skupinku vytištěné a zalaminované názvy týmů pro zpřehlednění rozdělování žáků (pro umístění na stolečky)

Přílohy

Obsahové přílohy

#SouborPopis
001.01.01 názvy týmů k rozstříhání na kartičky - tisk .docxnázvy týmů k rozstříhání na kartičky - tisk
001.01.03 obsahovy_uvod_index_adepta_a_rozvrh hodin.docxindex adepta a rozvrh hodin s evaluací
001.01.04 obsahovy_uvod_index_adepta_a_rozvrh hodin.pdfindex adepta a rozvrh hodin s evaluací - tisk
001.01.02 obsahovy_uvod_nazvy tymu.pdfnázvy týmů k rozstříhání na kartičky - tisk
Metodické přílohy
#SouborPopis
001.01.05 obsahovy_uvod_osnova_pro_realizatora.docxosnova pro realizátora
001.01.06 obsahovy_uvod_osnova_pro_realizatora.pdfosnova pro realizátora - tisk

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
001.01.01 01 pozadí Kolektiv autorů Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-29

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0