Prolog

Specifikace přizpůsobení žákům s SVP – zaměření na nadané žáky

Při vzdělávání nadaných žáků se snažíme všeobecně řídit těmito principy:

Při realizaci výukových aktivit předkládat úlohy, které jsou pro žáky výzvou a navazují na předem zjišťované prekoncepty jejich aktuální znalostní úrovně.

Podněcovat zvídavost a předávat velkou míru zodpovědnosti za vlastní učení přímo na jednotlivé žáky. Nechávat prostor pro individuální posun ve schopnostech a dovednostech žáka.

Připravovat úkoly na řešení ve skupinkách. Podněcovat tím jejich schopnost spolupráce s ostatními, zvyšovat komunikační kompetence – schopnost vést diskuzi, argumentovat, vyvarovat se komunikačních faulů, aktivně naslouchat, schopnost vcítit se do pocitů druhých.

Analyticky hledat řešení, zobecňovat principy, vyvozovat vztah příčiny a následku, třídit informace a kriticky je hodnotit.

Během úkolů a zadání dát žákům smysluplnost jejich činnosti, ukazovat přesah her a aktivit do běžného života.

Velmi důležitou součástí práce s nadanými žáky je na závěr rozebrat proces a průběh aktivit a řešení úloh. Cílem není zopakování a upevňování nově nabyté vědomosti, ale vytvořit žákům prostor pro další přemýšlení a uvědomění si vlastních schopností. Nadané žáky vedeme ke schopnostem popsat, co se díky jejich úvahám změnilo a poskytnout jim zpětnou vazbu o tom, co umí.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0