Command disabled: diff

1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu :!: NAZEV PROGRAMU :!:
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoba :!: garant programu nebo jeden z HPP zaměstnanců, který je ve VIDA! s emailem jmeno.prijmeni@vida.cz :!:
Datum vzniku finální verze programu :!: BUDE UPŘESNĚNO :!: asi 31.8.2019 nebo 30.9.2019
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu :!: stručný popis formy :!:
Cílová skupina :!: dle přehledu :!:
Délka programu :!: X hodin (X / 3 * 4 vyučovacích hodin) :!:
Zaměření programu :!: tematická oblast, obor apod. :!:
Tvůrci programu :!: seznam všech tvůrců programu, případné externí odborné konzultanty uvést v případě podstatného přispění k obsahové stránce :!:
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP :!: Ano x Ne :!:

1.2 Anotace programu

Krátká anotace programu zhruba v intencích „Stručného popisu programu“ z projektové žádosti v příloze 12 Žáci se seznámí s metabolismem rostlin a s úlohou autotrofních organizmů při vytváření vhodných životních podmínek na Zemi. V rámci projektové výuky, v níž žáci navrhnou a vytvoří vlastní třídní (školní) akvárium, poznají křehkost rovnováhy v umělém ekosystému, závislost heterotrofních organizmů na autotrofních a vyšších organizmů na nižších.

1.3 Cíl programu

Soupis cílů programu, měl by zhruba odpovídat cílům z projektové žádosti • Žáci vysvětlí a popíší funkci rostlinné říše a vztahy mezi rostlinami a dalšími organismy při vytváření vhodných životních podmínek na Zemi • Žáci založí ve škole vlastní funkční umělý ekosystém akvária s vhodnými rostlinami a živočichy.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Z níže uvedené tabulky vyberte ty KK uvedené u programu v příloze 12, ostatní promažte, pro každou aktivitu rozvíjející podstatným způsobem danou KK vložte nový řádek a do 3. sloupce rozveďte 1-2 větami jak daná aktivita KK konkrétně rozvíjí.

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce Komunikace v projektových skupinkách, prezentace materiálu k nákupu před třídou, porozumění psanému textu, formulace vlastní myšlenky a její reprodukce, nácvik argumentace a efektivní diskuse, vlastní formulace teoretického obsahu
komunikace v cizích jazycích
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií žáci budou vyhodnocovat parametry vody, orientace ve vymezených škálách hodnot, interpretace výsledků, výpočet objemu, porozumění koncentrace roztoků, porozumění časového spínače, intenzitě osvětlení v lampě, filtru – regulace průtoku, vzduchovacího zařízení
schopnost práce s digitálními technologiemi vyhledávání pomocí internetového prohlížeče na tabletu a mobilu, tvorba powerpointové prezentace v programu balíčku Office
schopnost učit se vyhledávání informací, jejich třídění a kritické posouzení
sociální a občanské schopnosti práce v týmu, spolupráce mezi týmy, diskuze, prezentace, dosahování dohody, organizace vlastní práce, stanovování postupu při dosahování cílů, stanovování vlastních a dílčích cílů, schopnost vyhodnotit svou práci z různých hledisek.
smysl pro iniciativu a podnikavost sběr zaznamenávaných dat může být iniciativně rozšířen vlastním zájmem studentů, kreativity při „zařizování“ akvárií

1.5 Forma

Podrobněji představená forma na 1-2 odstavce. Projektová výuka zaměřená na získání teoretických znalostí o říši rostlin s návazností na praktické ověření v reálném čase při zakládání akvária. Program je tvořen 17 lekcemi. Z těchto 17 lekcí se jedná o 12 na sebe navazujících lekcí projektové výuky s žáky. V rámci programu je 5 doporučených lekcí, které připívají hlubšímu porozumění tématu a projektové práci.

1.6 Hodinová dotace

Do níže uvedené tabulky zadejte v případě 2denních akcí konkrétní aktivity, jinak tematické bloky.

Aktivita / Blok Počet hodin (60 min) Počet vyučovacích hodin (45 min)
Celkem

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Jeden až dva odstavce o specifikách cílové skupiny pro kterou je program vyvinut. Cílovou skupinou byli žáci 6. – 7. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia. Předpokládaný počet účastníků byl 30. Po zkušenosti z realizovaných 4 ověření s třídními kolektivy kolem 26 žáků v průměru doporučujeme změnit počet účastníků na menší třídní kolektiv, kolem 15 žáků. Počet žáků je přímo úměrný zkušenosti třídního kolektivu s týmovou spoluprací, schopností samostatné práce a zkušenosti s projektovou výukou. Program není vhodný pro třídní kolektiv, který se s projektovou výukou setkává poprvé a má zkušenosti pouze s frontální výukou.

1.8 Metody a způsoby realizace

Vypsat hlavní použité metody, např: hraní rolí, experimentování, skupinové učení, naslouchání, reprodukování, exkurze do …, zkušenostní učení, diskuse, projektová výuka, samostatná práce, gamefikace, skupinové vyučování, příklady dobré praxe, tvorba, týmová spolupráce, týmová výuka, přednáška, soutěž, laboratorní měření, …)

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Téma = aktivita se samostatně zpracovanou kartou aktivity
Tematický blok = jedna či několik souvisejících či časově navazujících aktivit

Tematický bloky jsou větší strukturní celky programu, pro FyCheBi, Dva dny s …, Letní školy a ŠVP jde o jednotlivé dny, u Vědy bez hranic je každá návštěva samostatný blok obsahující jediné téma, u kroužků může jít o jednotlivé schůzky nebo několik schůzek se společným tematem (šifry, sudoku), u Jarmarku je vhodné jednotlivá setkání s účastníky spojit do větších logických celků.

Ve struktuře níže nahraďte „Tematický blok č. X“ a „Téma č. X“ názvem daného bloku či aktivity, nemusí být číslované. Počet hodin uveďte jako počet 60 minutových hodin a pro jednoznačnost do závorky uveďte odpovídající počet minut, abychom se vyhnuli nejasnosti s vyučovacími hodinami, které mají délku 45 minut.

Tematický blok č. 1 - počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 1 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 2 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 3 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Tematický blok č. 2 - počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 4 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 5 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

1.10 Materiální a technické zabezpečení

Obecný popis materiálního a technického zabezpečení bez detailů, aby případný externí uvádějící rychle zjistil jaké kategorie vybavení má a jaké by musel nově pořídit pro uvádění aktivity. Př. pro Dva dny s energií: Pro realizaci programu jsou zapotřebí: tablety, sady pokusů na zdroje elektřiny, kancelářské potřeby, vytištěné informace a pokyny, jmenovky.

1.11 Plánované místo konání

Jeden až dva odstavce o specifikách prostorů kde se aktivity programu odehrávají.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

Jakým způsobem by program měl být ideálně uváděn. Jakými dalšími způsoby ho lze využít.

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

:!: BUDE UPŘESNĚNO :!:

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0