Command disabled: diff

2.1 Logická stezka

Účastníků 6 - 20
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost IV
Autor Roman Štěpánek
Počet uvádějících 1 - 2
Čas na realizaci 105 minut
Čas na přípravu 20 minut
Prostředí místnost, nebo terén v teplém bezvětrném počasí
Rozdělení týmy po 2 - 4 účastnících

Cíl

Účastníci vyřeší různé typy matematických, logických a šifrovacích úloh, zorientují se ve svých vlastních schopnostech, vědomostech a pokročilosti, čímž jsou motivovaní pro další práci v kroužku.

Sdělení

Svět logických úloh je pestrý a zábavný.

Metody

Aktivizace, problem solving.

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • aktivní a efektivní komunikací mezi hráči v průběhu řešení úloh, diskuzí navrhovaných postupů,
  • nácvikem porozumění psanému textu při čtení zadání.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • strukturovaným řešením logických a matematických úloh,
  • zapojením prostorové představivosti při řešení geometrických úloh a topologických hlavolamů,
  • aplikací známých postupů při řešení některých typů šifer.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • nasloucháním ostatním v týmu, schopnost kriticky hodnotit nápady svoje i ostatních, schopnost svůj nápad prosadit nebo upozadit, otevřenost vůči názorům ostatních,
  • rozdělováním rolí v rámci řešení úloh, přebíráním odpovědnosti za svoji roli.

Forma a popis realizace

Účastníci hrají týmovou hru, v níž řeší soubor matematický, logických i geometrických úloh v rámci zadaného času a získávají body – žetony za vyřešené úlohy. V následující schůzce se věnují vyhodnocení a postupům řešení.

Obsah

Hra je rozdělena do dvou po sobě následujících schůzek. První část je samotnou týmovou hrou, kde se každý tým snaží získat co nejvíce bodů - žetonů. Před samotnou hrou se účastníci se rozdělí do týmů po 2-4 hráčích tak, aby vznikl sudý počet týmů. Každý tým obdrží po 1 obálce se zadáním matematických, logických a geometrických úkolů. Časový limit na řešení je jedna hodina, to je taky čas, po který mohou účastníci získat body – žetony za vyřešené úlohy (dle bodového hodnocení na herní kartě). Lektoři jednak hlídají dynamiku celé hry, kdy mohou žáky průběžně motivovat, nebo „postrčit“, pokud motivace upadá, jednak kontrolují řešení úloh a vyplácejí žetony, a jednak obsluhují stanoviště s úkoly pro dvojice týmů - Výměna míst a Vězňovo dilema.

Druhá část hry v následujíci schůzce se věnuje rozboru úloh a hledání zbývajících řešení. Účastníci se rovněž aktivně zapojují do luštění úkolů, nemohou už ale za správná řešení získat žetony. Lektoři facilitují diskuzi nad možnými postupy, případně modelují správné postupy řešení.

Metodika uvedení

Příprava

Základem je příprava veškerých pomůcek - tištěných, nastříhaných a dalších a hracích karet. Na zalaminovanou hrací kartu je třeba natáhnout kolíček. Pro každý tým připravit obálky; obálka obsahuje: herní kartu s přivázaným kolíčkem (kolíček je přivázan ke kartě „liščí smyčkou“, která však nejde rozvázat klasickým způsobem, protože svázaný provázek je kratší, než aby se smyčkou dal kolíček vyvléknout. Provázek je provlečený vystřiženým obdélníkem, liščí smyčka tak obepíná spodní pruh karty, který takto vznikne. Řešení je na stejném principu jako v aktivitě 2.2 Topologické hlavoalmy. ), zadání sudoku, šablona pro rozdělování čtverce, volitelně - tužka a papír na poznámky

Pro organizatory, kteří kontrolují správnost, připravit: kartu se správným řešením + řešení tetromina + řešení sudoku, dostatek žetonů na obměňování, permanentní fix na potvrzování úkolů. V herním prostoru rozmístit nápovědy k šifrám 1A , 1B, 1C a připravit jednotlivá stanoviště; na stanoviště 1 nachystat dvě obálky se zadáním Vězňova dilematu, dále řadu sedmi značek na zemi pro úkol Výměna míst; na stanoviště 2 nachystat karty zápalkových hlavolamů + zápalky, dále šablony pro tetromino + tetromino (vystřižené z kartonu, linolea,…) a šachovnici 3×3 + 4 jezdce; na stanoviště 1 nachystat plastelínový dort a něco na krájení (špachtle, nůž na karton, příborový nůž…).

Realizace

Organizátor vysvětlí pravidla, po nich se týmy odeberou plnit úkoly, organizátor kontroluje správnost řešení úkolů v kartě a hlídá dodržování pravidel. Většina úkolů je samoobslužná, lektorské vedení je potřeba u úkolů Vězňovo dilema a Výměna míst.

Pravidla: Účastníci se rozdělí do skupinek po 2-4 lidech, je důležité, aby byl sudý počet skupinek (kvůli týmovým úkolům). Následně dostanou obálky, ve kterých mají herní kartu s kolíčkem, zadání sudoku a zadání rozdělování čtverce, v daném časovém limitu mají za úkol nasbírat co nejvíce bodů. Můžou řešit libovolné úlohy z herní karty, přičemž u každé je napsaný příslušný počet bodů. Úkoly na stanovišti 1 musí řešit dva týmy současně, týmy se můžou rozdělit, ale body dostane vždy jen ten, kdo přinese herní kartu, na které organizátor následně přeškrtne splněný úkol. Nápovědy se nedávají. Sudoku není potřeba mít celé vyřešené, stačí zjistit hodnoty na označených políčkách.

Popis úkolu výměna míst: Na zemi je v řadě vyznačeno sedm míst, prostřední je volné a na zbylých stojí hráči z dvou týmů následujícím způsobem AAA_BBB (_ je volné místo). Úkolem je, aby se všichni hráči z týmu A dostali na místa hráčů z týmu B a naopak. Všichni hráči se mohou pohybovat pouze dopředu a to buď pokud je přímo před nimi volné pole nebo pokud je před nimi soupeř a těsně za ním volné pole (př. AAA_BBB → AAAB_BB → AA_BABB →A_ABABB → _AABABB → v tuhle chvíli nelze pokračovat). Pokud se týmy zaseknou, musí začít úplně od začátku, nelze vracet tahy.

Na vyřešení co největšího počtu úkolů mají žáci čas do konce schůzky, která končí vybráním materiálů a rozloučením. První část navazující schůzky je pak věnována řešení úkolů.

V navazujícíc schůzce lektor rozdá týmům zpět jejich materiály a postupně se vrací k jednotlivým úkolům, věnuje se jejich řešení. ˇŽáci/týmy, které některé úkoly nevyřešily, mají znovu možnost se nad úkoly zamyslet, už bez možnosti získat žetony. Lektor si pak postupně svolává tyto týmy k vysvětlení jednotlivých úkolů a předvedení postupu řešení.

Uzavření

Samotná hra je uzavřena již na konci první schůzky, kdy žákům vyprší stanovený limit na luštění za žetony. Navazující část ve druhé schůzce je volnější, pracuje s vnitřní motivací žáků přijít na řešení, nebo se je alespoň dozvědět, volně se prolíná s další částí schůzky, což je aktivita Topologické hlavolamy, kdy lektor ve vhodný čas přidá další úkoly žákům, kteří už všechna řešení objevili a dokončili a mohou se posunout dál.

Poznámky

Tato hra slouží jednak jako stimulant motivace žáků k hlubšímu pochopení nejrůznějších typů logických úloh, ale také jako informace nejen pro lektora, ale také pro žáka samotného, které typy aktivit jsou pro něj snadné a ve kterých se chce trénovat. Nenásilně tak nachází svou „parketu“ a tím i potřebnou sebedůvěru, kterou bude následně potřebovat při řešení složitějších úloh a vůli k porozumění dalším úlohám v hlubším kontextu.

Plnění úkolů by mělo zabrat asi 1 hodinu, podle toho, kolik času věnujeme úvodu a vysvětlování pravidel. Časový limit nemá být nastaven tak, aby všichni účastníci vyřešili všechny úkoly, cílem je spíše udržet dynamickou energii hry a probudit v účastnících zvědavost a potřebu o úkolech dál přemýšlet.

Odkazy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
herní karty 1 ks/tým vytištěné a zalaminované, s navlečeným kolíčkem
kolíčky 1 ks/herní karta navlečené na herní kartě
obálky 1 ks/tým
zadání sudoku 1 ks/tým
nápovědy k šifrám 1 ks/šifra
informace k vězňovu dilematu 2 ks
červená karta 2 ks
zelená karta 2 ks
označení sedmi míst 1 sada kusy kartonu nebo linolea, nebo třeba barevné křídy na vyznačenéí míst na chodníku
karty zápalkových hlavolamů min 1 ks/hlavolam
zápalky 1 balení
karty tetronima min 1 karta/úkol stanoviště je možné zdvojit, aby mohly úkol řešit dva týmy současně
dílky tetronima min 1 sada/úkol
šachovnice 3×3 min 1 x stanoviště je možné zdvojit, aby mohly úkol řešit dva týmy současně
šachoví jezdci bílí min 2 ks
šachoví jezdci černí min 2 ks
plastelína na model dortu dle velikosti modelu
nůž na palstelínu 1 ks/tým vhodný je příborový nůž, může být i špachtle, kus kartonu…
papíry s šablonou pro dělení čtverce 1 - 5 ks/tým
barevné fixy k dělení čtverce 1 sada/tým

Přílohy

#SouborPopis
010.02.01 brail.pdfBraillovo písmo
010.02.02 cisla_stanovist.pdfČísla stanovišť
010.02.03 ctverce_s_dirou.pdfÚloha čtverce s dírou
010.02.04 ctverce_s_dirou_-_reseni.pdfŘešení úlohy se čtverci
010.02.05 vymena_jezdcu.pdfÚloha s výměnou jezdců
010.02.07 jezdci_-_reseni.pdfŘešení úlohy s jezdci
010.02.08 morseovka.pdfMorseovka
010.02.09 pracovni_list.pdfHlavní pracovní list
010.02.10 pracovni_list_-_reseni.pdfŘešení úloh z pracovního listu
010.02.11 sudoku.pdfZadání sudoku
010.02.12 sudoku-reseni.pdfŘešení sudoku
010.02.13 tetromino1.pdfPrvní část úlohy s tetrominem
010.02.14 tetromino2.pdfDruhá část úlohy s tetrominem
010.02.15 tetromino-reseni.pdfŘešení úloh s tetrominem
010.02.16 veznovo_dilema.pdfZadání vězňova dilematu
010.02.17 zapalkove_hlavolamy.pdfZadání zápalkových hlavolamů
010.02.18 brail.docxBraillovo písmo
010.02.19 cisla_stanovist.docxČísla stanovišť
010.02.20 ctverce_s_dirou.xlsxÚloha čtverce s dírou
010.02.21 ctverce_s_dirou_-_reseni.xlsxŘešení úlohy se čtverci
010.02.22 vymena_jezdcu.xlsxÚloha s výměnou jezdců
010.02.23 jezdci_-_reseni.docxŘešení úlohy s jezdci
010.02.24 morseovka.xlsxMorseovka
010.02.25 pracovni_list.docxHlavní pracovní list
010.02.26 pracovni_list_-_reseni.docxŘešení úloh z pracovního listu
010.02.27 sudoku.xlsxZadání sudoku
010.02.28 sudoku-reseni.xlsxŘešení sudoku
010.02.29 tetromino1.xlsxPrvní část úlohy s tetrominem
010.02.30 tetromino2.xlsxDruhá část úlohy s tetrominem
010.02.31 tetromino-reseni.xlsxŘešení úloh s tetrominem
010.02.32 veznovo_dilema.docxZadání vězňova dilematu
010.02.33 zapalkove_hlavolamy.docxZadání zápalkových hlavolamů

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0