Command disabled: diff

2 Podrobně rozpracovaný obsah programu Věda bez hranic

Zde je možné uvést východiska programu, jeho motivaci či podrobnosti k realizaci, které nejsou uvedeny v rámci jednotlivých aktivit. Celková struktura by měla odpovídat 1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace.

Tematický blok č. 1

Podrobnosti prvního tematického bloku, např. práce s očekáváním skupiny před zahájením programu, příprava prostor a produkční zajištění.

Následují vložené karty jednotlivých aktivit. Mohou být proloženy textem rozvádějícím jejich návaznosti.

Elektřina žádná dřina

Účastníků 4-16
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost III
Autor/ři Julie Tomaňová, Dana Hladká, Monika Hojdanová
Počet uvádějících 1 lektor, další dle počtu handicapovaných studentů
Čas na realizaci 2 hod
Čas na přípravu 45 min
Prostředí labodílna
Rozdělení jednotlivci/dvojice/týmy - dle aktivity

Cíle

Hlavní cíl:

 • Student najde a pojmenuje, čím ho elektřina zaujala.

Dílčí cíle:

 • Student chápe, jak vzniká napětí a proud;
 • umí sestavit obvod či v něm identifikovat zásadní chybu;
 • ví, co je blesk, zkrat, odpor;
 • a tuší, proč může dostat od svetru ránu nebo proč se mu vlasy lepí na hřeben.

Sdělení

Elektřina, to není jen počítání napětí a znamínka + a -. Elektřina, to je jiskřící energie, mocná síla a já už vím, jak se dá ovládat.

Metody

Experimentování, E-U-R, Demonstrace pokusů, Týmová práce

Metody a formy

Klíčové kompetence

Komunikace v mateřském jazyce

 • diskuze, ústní popis prováděné činnosti

Základní schopnosti v oblasti vědy a technologií

 • experimentování, samostatné provádění pokusů

Schopnost učit se

 • vyvozování závěrů z pokusů,

Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny

 • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse
 • nácvikem týmové práce při plnění společných úkolů a následné prezentaci výsledku ostatním

Forma a popis realizace

Lektorem moderovaná experimentální dílna, s úseky samostatné práce, týmové práce a demonstračních pokusů. Program se uvádí pro max. 16 osob v labodílně.

Obsah

 1. venku před labodílnou: bezpečnost a přivítání
 2. povídací úvod o blackoutu + zapojení žárovičky (dvojice)
 3. sestavování obvodů podle schémat a jejich představení (týmy)
 4. identifikace chyb v obvodech (diskuze nad slidy / nad obvody)
 5. co je co (diskuze nad vodičem, spotřebičem a baterií)
 6. sestavení zdroje napětí (ve dvojicích, případně bílá LED (celý tým) + diskuze (elektrony)
 7. PAUZA 5-10 min
 8. není proud jako proud (hudba AC/DC). Vysvětlení zkratek, elektrosoučástky v domácnosti. Diskuze: je člověk dobrý vodič?
 9. pokus s balónky a vlasy (každý sám)
 10. pokus balónek a plechovka (týmy)
 11. pokus Van der Graff generátor (společně)
 12. plazmové koule (dvojice)
 13. závěr: poděkování, reflexe

Metodika uvedení

Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
laboratorní pláště dle počtu studentů a lektorů ochranná pomůcka
interaktivní tabule s reproduktory 1 pro pouštění nahrávek a obrazových materiálů
audio nahrávka na telefonu lektora 1 pro zahájení úvodní aktivity
čajová svíčka v stojánku/skleničce dle počtu studentů a lektorů pro osvětlení úvodní aktivity
zapalovač 1 pro lektora
sada na obvod se žárovičkou dle počtu studentů uzaviratelný sáček, žárovička, objímka, 2x vodič s krokosvorkami, baterie 4,5 V
plakát s různými značkami z el. obovodu 1 aktivita sestavování obvodů podle schémat
puzzle 4 různých zadání s el. obvody 4x rozstříhané, 4x v celku sestavování obvodů podle schémat. Pro studenty rozstříhané na puzzle, pro vysvětlování na konci vcelku.
krabice se základními součástkami 4x (pro každý tým) startovní krabice na skládání obvodů
krabice označené značkami s dalšími součástkami 7x „bar“ volně dostupný studentům, vodiče, žárovky, led žárovky, bzučáky, baterie, spínače, elektromotorky
list s nápovědou (legenda značek) A3 2x má k dispozici lektor, jeden z listů je nastříhaný na odtrhávací proužky - studenti informaci dostanou ústně i na proužku papíru
slide na tabuli s pokyny pro aktivitu 1x pravidla aktivity skládání schémat
baterie 4,5 V k rozebrání 1x aktivita zdroj napětí
sada na sestavování článku (pro každý tým) do dvojice/týmu 3x kádinka, 3x plíšek zinek, 3x plíšek měď, 4 vodiče, červená ledka / bzučák, džbán s vodou
materiál na článek (společná zásoba) 1 sada piskla se solí, míchátka, bílé diody, rezervní vodiče

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Srdce, plíce v nás

Změňte nadpis stránky na název aktivity a odstraňte tuto poznámku.

Účastníků rozmezí počtu osob pro kvalitní uvedení
Fyzická náročnost I-V, I = klidová, V = zátěž na hranici možností
Psychická náročnost I-V, I = bez nutnosti přemýšlet, V = nutnost intenzivního přemýšlení většiny doby
Autor/ři jména osob které aktivitu vymysleli v pořadí míry přispění
Počet uvádějících kolik osob je zapotřebí pro kvalitní uvedení
Čas na realizaci kolik času je potřeba (vč. vysvětlování, uzavření, popř. reflexe)
Čas na přípravu kolik času je na nachystání a poklizení aktivity v místě realizace
Prostředí kde se aktivita odehrává či v jaké denní/roční době
Rozdělení účastní se aktivity za sebe, za celou skupinu nebo jsou rozděleni do menších týmů

Cíle

Uveďte cíl nebo cíle aktivity. Čeho se snaží aktivita dosáhnout. Jaké změny v psychickém stavu či fyzickém stavu má způsobit. Jaké postoje, dovednosti či znalosti jsou v účastnících rozvíjeny. Př: Účastník zažije krizi způsobenou špatným hospodařením se sdíleným zdrojem, pojmenuje si důvody které k tomu vedly a získá možnost se poučit z chyb a hospodařit lépe, při rozboru si uvědomí které skutečné situace tomuto modelu odpovídají a co vede k efektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Sdělení

Věta, či souvětí (myšlenka), se kterou by účastník či účastnice měli z aktivity odcházet.

Metody

Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.

Metody a formy Tento odkaz dne ponechejte odstraňte pouze tuto poznámku.

Klíčové kompetence

Které klíčové kompetence a jakým způsobem jsou aktivitou rozvíjeny v účastnících. Koresponduje s části 1.4 z 1. Je vhodné dále rozšířit o jakékoliv měkké kompetence rozvíjené aktivitou.

Př:

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky,
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu i mezi týmy,
  • rozborem průběhu, při které účastníci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky a moderovanou diskusí na závěr.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • pozorováním průběhu první simulace a logickou dedukcí skrytých pravidel a vzorů chování systému,
  • aplikací zadaných aritmetických pravidel chování systému a extrapolací jeho budoucího vývoje.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • zažitím si a uvědoměním k čemu vede neefektivní hospodaření se sdílenými zdroji,
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse.

Forma a popis realizace

V jedné či dvou větách shrňte, jakou formu aktivita má a jak probíhá.

Př: Série dvou simulačních her o hospodaření se sdíleným zdrojem mezi jednotlivci a 2-3 člennými týmy následovaná moderovanou diskusí odhalující podmínky vedoucí k efektivnímu či neefektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Obsah

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

Metodika uvedení

Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Chemie všedního dne

Změňte nadpis stránky na název aktivity a odstraňte tuto poznámku.

Účastníků rozmezí počtu osob pro kvalitní uvedení
Fyzická náročnost I-V, I = klidová, V = zátěž na hranici možností
Psychická náročnost I-V, I = bez nutnosti přemýšlet, V = nutnost intenzivního přemýšlení většiny doby
Autor/ři jména osob které aktivitu vymysleli v pořadí míry přispění
Počet uvádějících kolik osob je zapotřebí pro kvalitní uvedení
Čas na realizaci kolik času je potřeba (vč. vysvětlování, uzavření, popř. reflexe)
Čas na přípravu kolik času je na nachystání a poklizení aktivity v místě realizace
Prostředí kde se aktivita odehrává či v jaké denní/roční době
Rozdělení účastní se aktivity za sebe, za celou skupinu nebo jsou rozděleni do menších týmů

Cíle

Uveďte cíl nebo cíle aktivity. Čeho se snaží aktivita dosáhnout. Jaké změny v psychickém stavu či fyzickém stavu má způsobit. Jaké postoje, dovednosti či znalosti jsou v účastnících rozvíjeny. Př: Účastník zažije krizi způsobenou špatným hospodařením se sdíleným zdrojem, pojmenuje si důvody které k tomu vedly a získá možnost se poučit z chyb a hospodařit lépe, při rozboru si uvědomí které skutečné situace tomuto modelu odpovídají a co vede k efektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Sdělení

Věta, či souvětí (myšlenka), se kterou by účastník či účastnice měli z aktivity odcházet.

Metody

Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.

Metody a formy Tento odkaz dne ponechejte odstraňte pouze tuto poznámku.

Klíčové kompetence

Které klíčové kompetence a jakým způsobem jsou aktivitou rozvíjeny v účastnících. Koresponduje s části 1.4 z 1. Je vhodné dále rozšířit o jakékoliv měkké kompetence rozvíjené aktivitou.

Př:

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky,
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu i mezi týmy,
  • rozborem průběhu, při které účastníci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky a moderovanou diskusí na závěr.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • pozorováním průběhu první simulace a logickou dedukcí skrytých pravidel a vzorů chování systému,
  • aplikací zadaných aritmetických pravidel chování systému a extrapolací jeho budoucího vývoje.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • zažitím si a uvědoměním k čemu vede neefektivní hospodaření se sdílenými zdroji,
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse.

Forma a popis realizace

V jedné či dvou větách shrňte, jakou formu aktivita má a jak probíhá.

Př: Série dvou simulačních her o hospodaření se sdíleným zdrojem mezi jednotlivci a 2-3 člennými týmy následovaná moderovanou diskusí odhalující podmínky vedoucí k efektivnímu či neefektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Obsah

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

Metodika uvedení

Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Tematický blok č. 2

Podrobnosti druhého tematického bloku

Následují vložené karty jednotlivých aktivit. Mohou být proloženy textem rozvádějícím jejich návaznosti.

Individualita lidského těla

Změňte nadpis stránky na název aktivity a odstraňte tuto poznámku.

Účastníků rozmezí počtu osob pro kvalitní uvedení
Fyzická náročnost I-V, I = klidová, V = zátěž na hranici možností
Psychická náročnost I-V, I = bez nutnosti přemýšlet, V = nutnost intenzivního přemýšlení většiny doby
Autor/ři jména osob které aktivitu vymysleli v pořadí míry přispění
Počet uvádějících kolik osob je zapotřebí pro kvalitní uvedení
Čas na realizaci kolik času je potřeba (vč. vysvětlování, uzavření, popř. reflexe)
Čas na přípravu kolik času je na nachystání a poklizení aktivity v místě realizace
Prostředí kde se aktivita odehrává či v jaké denní/roční době
Rozdělení účastní se aktivity za sebe, za celou skupinu nebo jsou rozděleni do menších týmů

Cíle

Uveďte cíl nebo cíle aktivity. Čeho se snaží aktivita dosáhnout. Jaké změny v psychickém stavu či fyzickém stavu má způsobit. Jaké postoje, dovednosti či znalosti jsou v účastnících rozvíjeny. Př: Účastník zažije krizi způsobenou špatným hospodařením se sdíleným zdrojem, pojmenuje si důvody které k tomu vedly a získá možnost se poučit z chyb a hospodařit lépe, při rozboru si uvědomí které skutečné situace tomuto modelu odpovídají a co vede k efektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Sdělení

Věta, či souvětí (myšlenka), se kterou by účastník či účastnice měli z aktivity odcházet.

Metody

Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.

Metody a formy Tento odkaz dne ponechejte odstraňte pouze tuto poznámku.

Klíčové kompetence

Které klíčové kompetence a jakým způsobem jsou aktivitou rozvíjeny v účastnících. Koresponduje s části 1.4 z 1. Je vhodné dále rozšířit o jakékoliv měkké kompetence rozvíjené aktivitou.

Př:

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky,
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu i mezi týmy,
  • rozborem průběhu, při které účastníci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky a moderovanou diskusí na závěr.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • pozorováním průběhu první simulace a logickou dedukcí skrytých pravidel a vzorů chování systému,
  • aplikací zadaných aritmetických pravidel chování systému a extrapolací jeho budoucího vývoje.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • zažitím si a uvědoměním k čemu vede neefektivní hospodaření se sdílenými zdroji,
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse.

Forma a popis realizace

V jedné či dvou větách shrňte, jakou formu aktivita má a jak probíhá.

Př: Série dvou simulačních her o hospodaření se sdíleným zdrojem mezi jednotlivci a 2-3 člennými týmy následovaná moderovanou diskusí odhalující podmínky vedoucí k efektivnímu či neefektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Obsah

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

Metodika uvedení

Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

První pomoc

Účastníků 16-32
Fyzická náročnost III
Psychická náročnost III (spíš než o náročnosti přemýšlet je první pomoc náročná kvůli zvládání simulovaných situací, které můžou být pro studenty stresující)
Autor/ři Dana Hladká, Julie Tomaňová, Monika Hojdanová
Počet uvádějících 5
Čas na realizaci kolik času je potřeba (vč. vysvětlování, uzavření, popř. reflexe)
Čas na přípravu kolik času je na nachystání a poklizení aktivity v místě realizace
Prostředí kde se aktivita odehrává či v jaké denní/roční době
Rozdělení účastní se aktivity za sebe, za celou skupinu nebo jsou rozděleni do menších týmů

Cíle

Účastník se naučí používat rozhodovací algoritmus v první pomoci (Tři kroky). Natrénuje život zachraňující úkony u život ohrožujících stavů. V simulovaných situacích poskytne první pomoc a spolu s lektorem zreflektuje, co se podařilo a na co si příště dát pozor. Účastník odchází s pocitem, že ví, co má dělat v situaci, která vyžaduje poskytnutí první pomoci a je odhodlán to opravdu udělat.

Sdělení

Dokážu poskytnou první pomoc v život ohrožujících stavech a když si nejsem jistá, vím, kam zavolat.

Metody

E-U-R, simulace, frontální výuka, zážitková pedagogika, reflexe, kooperativní výuka

Metody a formy

Klíčové kompetence

Které klíčové kompetence a jakým způsobem jsou aktivitou rozvíjeny v účastnících. Koresponduje s části 1.4 z 1. Je vhodné dále rozšířit o jakékoliv měkké kompetence rozvíjené aktivitou.

Př:

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky,
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu i mezi týmy,
  • rozborem průběhu, při které účastníci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky a moderovanou diskusí na závěr.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • pozorováním průběhu první simulace a logickou dedukcí skrytých pravidel a vzorů chování systému,
  • aplikací zadaných aritmetických pravidel chování systému a extrapolací jeho budoucího vývoje.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • zažitím si a uvědoměním k čemu vede neefektivní hospodaření se sdílenými zdroji,
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse.

Forma a popis realizace

Po úvodní simulaci (ve dvojicích) a krátkém teoretickém úvodu je třída rozdělena na nácvikovou část (nácviky praktických dovedností pro jednotlivce či ve dvojicích) a simulační část (skupinky po 3-4 studentech zasahují na 4 nachystaných stanovištích obsluhovaných vždy 1 lektorem a následně reflektují svůj zásah ). Po určité době se poloviny vymění, aby všichni absolvovali všechno (simulace i nácviky), s reflektivní aktivitou na závěr.

Obsah

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

 • Lektor vítá účastníky v hlavní místnosti, navrhne sundání bot pro pohodlnost, odložení si baťohů a pod. a vyzve je, aby si vzali brožurky o první pomoci s vlastními poznámkami (brožurky účastníci dostali cca týden před programem se zadáním projít si informace v brožurce o označit je metodou I.N.S.E.R.T.). Na podkreslení atmosféry může znít hudba (Zagorová, Hložek, Kotvald: Můj čas!).
 • Všichni si sedají do kruhu na zem, lektor se ptá, jak se studentům dařilo při práci s brožurkami. Zjišťuje, které informace mají účastníci zaškrtané jako „známé“, které jako „nesouhlasím“ či „Tohle jsem nevěděl/a, chci si o tom zjistit víc“.
 • Lektor dává bloku o první pomoci rámec - jaká bude časová struktura, kdy bude pauza,co mohou účastníci od tohoto bloku čekat. Povzbuzuje, že první pomoc je hlavně o praktickém nácviku a zkoušení si věcí, ne o přednáškách, i když trocha teorie je taky třeba a bude v programu zahrnuta. Vysvětluje, že se účastníci nemají bát dělat chyby, lepší je udělat NĚCO než NIC, z něčeho se totiž dá poučit. A navíc, tady na programu nikomu neublížíme, můžeme si to vyzkoušet a budeme to umět ve chvíli, kdy už prostor pro dělání chyb nebude (v realitě, až se něco stane někomu blízkému).
 • vysvětlí pravidla simulací: co to simulace jsou a proč je budeme využívat
 • 1. ber všechno tak, jak to je
 • 2. co chceš udělat, to opravdu udělej - s vyjímkou: reálného volání na 155 a stlačování hrudníku
 • 3. simulaci ukončí lektor
 • 4. lektor tam během simulace „není“ (buď situaci jen pozoruje nebo přímo hraje zraněného)
 • 5. všechno je dobrovolné (pokud se ti z nějakého důvodu nebude chtít zasahovat, řekni nám to)
 • první simulace:
 • lektor vybere polovinu účastníků a nainstruuje je jako figuranty, odchází je rozmístit v okolí hlavní místnosti; vrací se pro ostatní a nainstruuje je jako zasahující
 • nechá proběhnout první simulaci (je to 1 zasahující na 1 figuranta) a po ukončení simulace se všichni společně vrací do hlavní místnosti
 • probíhá reflexe první simulace zaměřená na pocity, ne na techniku
 • krátký teoretický úvod k systému Tří kroků
 • vysvětlení Prvního kroku (hlavně „co se stalo?“ a bezpečnost), zjišťování, s jakými nebezpečími se setkávají studenti např. ve škole, doma a jak předcházet dalším zraněním
 • Druhý krok: ukázka přístupu k bezvědomému člověku bez komentáře, s komentářem
 • nácvik ve dvojicích: dvojice si na sobě trénují:
 • 1. záklon hlavy
 • 2. záklon hlavy a kontrolu dechu (ležící dýchá a na pokyn zadrží dech)
 • 3. celý přístup k bezvědomému
 • lektor prochází místností a opravuje, ukazuje, koriguje, povzbuzuje
 • po této nácvikové společné části se skupina dělí na dvě poloviny: půlka zůstává s lektorem v hlavní místnosti, půlka je vyslaná na simulační „kolotoč“
 • nácviková skupina (40 minut)
 • pokračuje s lektorem dál v postupu Tří kroků, řeší variantu, kdy člověk nedýchá a postup KPR
 • nácvik KPR na figurínách s výdrží 10 minut
 • série mikrosimulací (jak pomoci bezvědomému člověku, který leží na břiše; který lape po dechu na zádech; který má podloženou hlavu nějakým předmětem; který reaguje na zatřesení)
 • simulační skupina (40 minut)
 • rozdělí se na 4 malé skupinky
 • skupinka u řešení nachystané simulované situace může používat brožurku s poznámkami
 • protože budou řešit postupně 4 různé situace, doporučíme, aby si role ve skupince střídali (aby např. Záchranku nevolal pořád jeden a ten stejný student)
 • vysvětlíme systém střídání se na stanovištích pomocí štafetových kolíků, které označují, které stanoviště je volné a může se tam jít zachraňovat
 • účastníci neví, jaká situace je na stanovišti čeká, nemohou se na ni tedy připravit dopředu
 • stanoviště jsou rozmístěna sice blízko u sebe, ale tak, aby nebylo vidět, co se na nich děje, když se studenti střídají
 • simulace: život ohrožující krvácení z nohy;

Metodika uvedení

Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Počet tematických bloků zvolte dle potřeby

Další

Co dalšího se děje s účastníky poté co odejdou, podrobnosti k vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0