Command disabled: diff

První pomoc

Účastníků 16-32
Fyzická náročnost III
Psychická náročnost III (spíš než o náročnosti přemýšlet je první pomoc náročná kvůli zvládání simulovaných situací, které můžou být pro studenty stresující)
Autor/ři Dana Hladká, Julie Tomaňová, Monika Hojdanová
Počet uvádějících 5
Čas na realizaci kolik času je potřeba (vč. vysvětlování, uzavření, popř. reflexe)
Čas na přípravu kolik času je na nachystání a poklizení aktivity v místě realizace
Prostředí kde se aktivita odehrává či v jaké denní/roční době
Rozdělení účastní se aktivity za sebe, za celou skupinu nebo jsou rozděleni do menších týmů

Cíle

Účastník se naučí používat rozhodovací algoritmus v první pomoci (Tři kroky). Natrénuje život zachraňující úkony u život ohrožujících stavů. V simulovaných situacích poskytne první pomoc a spolu s lektorem zreflektuje, co se podařilo a na co si příště dát pozor. Účastník odchází s pocitem, že ví, co má dělat v situaci, která vyžaduje poskytnutí první pomoci a je odhodlán to opravdu udělat.

Sdělení

Dokážu poskytnou první pomoc v život ohrožujících stavech a když si nejsem jistá, vím, kam zavolat.

Metody

E-U-R, simulace, frontální výuka, zážitková pedagogika, reflexe, kooperativní výuka

Metody a formy

Klíčové kompetence

Které klíčové kompetence a jakým způsobem jsou aktivitou rozvíjeny v účastnících. Koresponduje s části 1.4 z 1. Je vhodné dále rozšířit o jakékoliv měkké kompetence rozvíjené aktivitou.

Př:

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky,
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu i mezi týmy,
  • rozborem průběhu, při které účastníci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky a moderovanou diskusí na závěr.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • pozorováním průběhu první simulace a logickou dedukcí skrytých pravidel a vzorů chování systému,
  • aplikací zadaných aritmetických pravidel chování systému a extrapolací jeho budoucího vývoje.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • zažitím si a uvědoměním k čemu vede neefektivní hospodaření se sdílenými zdroji,
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse.

Forma a popis realizace

Po úvodní simulaci (ve dvojicích) a krátkém teoretickém úvodu je třída rozdělena na nácvikovou část (nácviky praktických dovedností pro jednotlivce či ve dvojicích) a simulační část (skupinky po 3-4 studentech zasahují na 4 nachystaných stanovištích obsluhovaných vždy 1 lektorem a následně reflektují svůj zásah ). Po určité době se poloviny vymění, aby všichni absolvovali všechno (simulace i nácviky), s reflektivní aktivitou na závěr.

Obsah

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

 • Lektor vítá účastníky v hlavní místnosti, navrhne sundání bot pro pohodlnost, odložení si baťohů a pod. a vyzve je, aby si vzali brožurky o první pomoci s vlastními poznámkami (brožurky účastníci dostali cca týden před programem se zadáním projít si informace v brožurce o označit je metodou I.N.S.E.R.T.). Na podkreslení atmosféry může znít hudba (Zagorová, Hložek, Kotvald: Můj čas!).
 • Všichni si sedají do kruhu na zem, lektor se ptá, jak se studentům dařilo při práci s brožurkami. Zjišťuje, které informace mají účastníci zaškrtané jako „známé“, které jako „nesouhlasím“ či „Tohle jsem nevěděl/a, chci si o tom zjistit víc“.
 • Lektor dává bloku o první pomoci rámec - jaká bude časová struktura, kdy bude pauza,co mohou účastníci od tohoto bloku čekat. Povzbuzuje, že první pomoc je hlavně o praktickém nácviku a zkoušení si věcí, ne o přednáškách, i když trocha teorie je taky třeba a bude v programu zahrnuta. Vysvětluje, že se účastníci nemají bát dělat chyby, lepší je udělat NĚCO než NIC, z něčeho se totiž dá poučit. A navíc, tady na programu nikomu neublížíme, můžeme si to vyzkoušet a budeme to umět ve chvíli, kdy už prostor pro dělání chyb nebude (v realitě, až se něco stane někomu blízkému).
 • vysvětlí pravidla simulací: co to simulace jsou a proč je budeme využívat
 • 1. ber všechno tak, jak to je
 • 2. co chceš udělat, to opravdu udělej - s vyjímkou: reálného volání na 155 a stlačování hrudníku
 • 3. simulaci ukončí lektor
 • 4. lektor tam během simulace „není“ (buď situaci jen pozoruje nebo přímo hraje zraněného)
 • 5. všechno je dobrovolné (pokud se ti z nějakého důvodu nebude chtít zasahovat, řekni nám to)
 • první simulace:
 • lektor vybere polovinu účastníků a nainstruuje je jako figuranty, odchází je rozmístit v okolí hlavní místnosti; vrací se pro ostatní a nainstruuje je jako zasahující
 • nechá proběhnout první simulaci (je to 1 zasahující na 1 figuranta) a po ukončení simulace se všichni společně vrací do hlavní místnosti
 • probíhá reflexe první simulace zaměřená na pocity, ne na techniku
 • krátký teoretický úvod k systému Tří kroků
 • vysvětlení Prvního kroku (hlavně „co se stalo?“ a bezpečnost), zjišťování, s jakými nebezpečími se setkávají studenti např. ve škole, doma a jak předcházet dalším zraněním
 • Druhý krok: ukázka přístupu k bezvědomému člověku bez komentáře, s komentářem
 • nácvik ve dvojicích: dvojice si na sobě trénují:
 • 1. záklon hlavy
 • 2. záklon hlavy a kontrolu dechu (ležící dýchá a na pokyn zadrží dech)
 • 3. celý přístup k bezvědomému
 • lektor prochází místností a opravuje, ukazuje, koriguje, povzbuzuje
 • po této nácvikové společné části se skupina dělí na dvě poloviny: půlka zůstává s lektorem v hlavní místnosti, půlka je vyslaná na simulační „kolotoč“
 • nácviková skupina (40 minut)
 • pokračuje s lektorem dál v postupu Tří kroků, řeší variantu, kdy člověk nedýchá a postup KPR
 • nácvik KPR na figurínách s výdrží 10 minut
 • série mikrosimulací (jak pomoci bezvědomému člověku, který leží na břiše; který lape po dechu na zádech; který má podloženou hlavu nějakým předmětem; který reaguje na zatřesení)
 • simulační skupina (40 minut)
 • rozdělí se na 4 malé skupinky
 • skupinka u řešení nachystané simulované situace může používat brožurku s poznámkami
 • protože budou řešit postupně 4 různé situace, doporučíme, aby si role ve skupince střídali (aby např. Záchranku nevolal pořád jeden a ten stejný student)
 • vysvětlíme systém střídání se na stanovištích pomocí štafetových kolíků, které označují, které stanoviště je volné a může se tam jít zachraňovat
 • účastníci neví, jaká situace je na stanovišti čeká, nemohou se na ni tedy připravit dopředu
 • stanoviště jsou rozmístěna sice blízko u sebe, ale tak, aby nebylo vidět, co se na nich děje, když se studenti střídají
 • simulace: život ohrožující krvácení z nohy;

Metodika uvedení

Příprava

Realizace

Uzavření

Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0