Command disabled: diff

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu Věda bez hranic
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoba Julie Tomaňová julie.tomanova@vida.cz
Datum vzniku finální verze programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cílová skupina žác ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délka programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaměření programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvůrci programu Julie Tomaňová, Monika Hojdanová, Dana Hladká
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP Ano

1.2 Anotace programu

1.3 Cíle programu

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce XXXX

1.5 Forma

1.6 Hodinová dotace

Aktivita / Blok Počet hodin (60 min) Počet vyučovacích hodin (45 min)
Celkem

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

1.8 Metody a způsoby realizace

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Téma = aktivita se samostatně zpracovanou kartou aktivity
Tematický blok = jedna či několik souvisejících či časově navazujících aktivit

Tematický bloky jsou větší strukturní celky programu, pro FyCheBi, Dva dny s …, Letní školy a ŠVP jde o jednotlivé dny, u Vědy bez hranic je každá návštěva samostatný blok obsahující jediné téma, u kroužků může jít o jednotlivé schůzky nebo několik schůzek se společným tematem (šifry, sudoku), u Jarmarku je vhodné jednotlivá setkání s účastníky spojit do větších logických celků.

Ve struktuře níže nahraďte „Tematický blok č. X“ a „Téma č. X“ názvem daného bloku či aktivity, nemusí být číslované. Počet hodin uveďte jako počet 60 minutových hodin a pro jednoznačnost do závorky uveďte odpovídající počet minut, abychom se vyhnuli nejasnosti s vyučovacími hodinami, které mají délku 45 minut.

Tematický blok č. 1 - Labodílny - počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 1 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 2 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 3 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Tematický blok č. 2 MuFun a objevovny- počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 4 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 5 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 6 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Tematický blok č. 3 Expozice - počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 7 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

1.10 Materiální a technické zabezpečení

1.11 Plánované místo konání

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

:!: ZATIM NEVYPLNUJTE, BUDE RESENO NAKONEC :!:

Počet realizátorů/lektorů:

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na realizátory/lektory
z toho Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně odvodů
Ubytování realizátorů/lektorů
Stravování a doprava realizátorů/lektorů
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.
Rozmnožení textů – počet stran:
Režijní náklady
z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

Všechny materiály programu věda bez hranic jsou k dispozici na adrese

https://mscb.vida.cz/skolam/vedabezhranic

pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0